تماشاخانه
 

برای پدر، مادر یا اطرافیان بازنشسته‌‌تان جشن بگیرید. وقتی مسئولان چندان در بند وضعیت بازنشستگان نیستند، دست‌کم شما با این کار سعی کنید خستگی سال‌ها خدمت به کشور را از تنشان درآورید!

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ