پند بزرگان
اجازه دهید همیشه با لبخند با هم روبرو شویم، زیرا لبخند سرآغاز عشق است.
مادر ترزا

به یاد داشته باشید انسان های خوشبخت کسانی نیستند که بیشتر به دست آورده اند، بلکه آنهایی هستند که بیشتر به دیگران بخشیده اند.
اچ.جکسون براون

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ