نرخ ارز و سکه وطلا | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » نرخ ارز و سکه وطلا

نرخ ارز و سکه وطلا

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۷۰ ریال یـورو ۴۰۱۲۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۳۲۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۴۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۵۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۰۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۰۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۱۰۳۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۵۷۵ ریال یـورو ۳۹۶۵۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۵۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۹۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۴۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۳۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۴۲۲۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۴۴۰ ریال یـورو ۴۰۰۰۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۳۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۸۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۲۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۱۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۷۲۵۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۶۰ ریال یـورو ۳۹۸۰۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۲۲۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۹۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۲۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۴۰۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۴۰ ریال یـورو ۳۹۶۳۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۲۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۰۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۲۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۸۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۳۵۶۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۴۱۰ ریال یـورو ۳۹۶۰۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۲۸۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۰۹۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۰۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۸۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۱۳۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۵۷۵ ریال یـورو ۳۹۶۵۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۵۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۹۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۴۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۳۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۴۲۲۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۴۰۰ ریال یـورو ۳۹۵۵۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۵۵۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۲۲۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۵۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۳۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۰۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۴۵۷۹۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۴۳۰ ریال یـورو ۳۹۴۰۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۶۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۰۸۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۱۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۸۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۲۹۸۷۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۵۰۰ ریال یـورو ۳۹۴۸۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۶۵۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۰۷۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۰۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۸۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۲۹۱۸۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۷۰ ریال یـورو ۳۹۴۶۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۶۲۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۰۶۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۰۷۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۸۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۰۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۷۸ ریال یـورو ۳۹۷۰۰ ریال پوند  انگلیس ۴۷۲۰۸ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۱۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۴۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۰۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۴۷۱۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۴۲۰ ریال یـورو ۳۹۸۱۰ ریال پوند  انگلیس ۴۷۱۴۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۲۸۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۹۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۴۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۵۲۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۷۰ ریال یـورو ۳۹۵۶۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۷۹۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۲۱۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۹۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۹۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۴۵۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۷۰ ریال یـورو ۳۹۴۵۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۷۵۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۲۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۴۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۸۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۵۴۱۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۵۰۰ ریال یـورو ۳۹۴۵۰ ریال پوند  انگلیس ۴۷۳۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۹۵۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۹۷۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۵۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۲۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۲۱۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۳۰۰ ریال یـورو ۳۹۰۸۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۸۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۹۰۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۹۱۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۵۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۲۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۱۲۵۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۲۲۰ ریال یـورو ۳۹۰۴۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۶۵۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۹۱۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۹۳۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۵۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۲۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۱۵۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۱۴۰ ریال یـورو ۳۸۸۴۰ ریال پوند  انگلیس ۴۶۶۳۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۴۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۸۴۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۳۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۰۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۳۸۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

دلارآمریکـا ۳۵۲۵۰ ریال یـورو ۳۸۸۳۰ ریال پوند  انگلیس ۳۶۶۵۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۵۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۸۸۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۴۶۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۷۹۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۷۵۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۰۶۰ ریال یـورو ۳۸۸۷۰ ریال پوند  انگلیس ۳۶۴۰۳ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۲۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۸۴۵۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۳۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۷۹۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۴۲۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۰۴۰ ریال یـورو ۳۸۹۲۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۶۷۲ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۵۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۸۵۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۵۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۶۴۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۰۸۰ ریال یـورو ۳۹۰۵۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۷۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۴۵۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۸۶۵۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۵۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۶۰۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۱۰۰ ریال یـورو ۳۹۰۴۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۷۰۳ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۵۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۸۶۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۶۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۳۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۱۳۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۰۰۰ ریال یـورو ۳۹۰۳۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۷۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۸۹۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۹۰۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۴۷۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۶۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۰۶۸۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۱۰۰ ریال یـورو ۳۹۲۰۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۶۸۵ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۰۹۴۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۰۹۵۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۰۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۸۶۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۱۷۱۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۰۵۰ ریال یـورو ۳۹۱۳۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۶۹۵ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۰۲۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۰۲۷۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۵۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۲۳۱۸۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۵۱۳۰ ریال یـورو ۳۹۲۸۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۶۵۳ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۸۲۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۸۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۸۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۳۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۷۸۰۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۴۹۶۰ ریال یـورو ۳۹۰۵۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۶۱۸ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۶۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۷۸۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۵۷۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۱۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ‌۱۱۳۷۰۲۰ ‌ریال

نرخ ارزهای عمده و طلا در بازار تهران

د لارآمریکـا ۳۴۹۶۰ ریال یـورو ۳۹۱۵۰ ریال پوند  انگلیس ۰ ۴۶۲۳ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح قد یم) ۱۱۱۷۰۰۰۰ ریال سکه بهار آزاد ی(طرح جد ید ) ۱۱۱۸۰۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزاد ی ۵۶۰۰۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزاد ی ۲۹۴۰۰۰۰ریال طلای ۱۸ عیار (گرم) ۰‌۱۱۴۰۷۰ ‌ریال

Scroll To Top