زبانزد (ضرب المثل) | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » زبانزد (ضرب المثل)

زبانزد (ضرب المثل)

هلال ماه را دیدم
در حکایت عامیانه‌ای آمده است که روباهی گرسنه به باغی رسید، دنبه‌ای را دید که در تله گذاشته‌اند. روباه فکر کرد که اگر دست یا پوزه خود را به تله نزدیک کند، گرفتار خواهد شد.
در فکر راه و چاره بود که گرگی نزدیک شد و بعد از احوالپرسی، به روباه گفت گرسنه‌ام و دنبال غذا می‌گردم. روباه او را به سمت دنبه هدایت کرد. گرگ گفت: چرا تو آن دنبه را نخوردی؟ روباه گفت: من روزه‌ام! وقتی گرگ مغرور دست خود را به سوی دنبه دراز کرد، ناگهان دنبه به بیرون پرت شد و گرگ در تله افتاد.چشمان روباه با دیدن دنبه، نوری گرفت و شروع کرد به خوردن آن. گرگ که دید کلاه گشادی سرش رفته است با گردنی کج و مأیوسانه گفت: ای مکار! مگر تو نگفتی که روزه‌ای؟ روباه که گرگ راگرفتار می‌دید و خود را موفق، گفت:
من هلال ماه را دیدم!
این مثل وقتی بکار می‌رود که کسی دیگران را از خوردن چیزی یا انجام کاری منع می‌کند، ولی خود در اولین فرصت، آن کار را جایز می‌داند و انجام می‌دهد.


Scroll To Top