ایرانیان از نگاه بیگانگان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » ایرانیان از نگاه بیگانگان

ایرانیان از نگاه بیگانگان

سرچشمه کمال
ادب ایران از سرچشمه کمال مطلوب انسانی و ابدیت فکر و سخن الهام گرفته و آثاری به وجود آورده که به اندازه آثار یونان و روم، جهانی را متمتع کرده است.
امیل گروسه
تن‌آسایی
مردان ایرانی زنانی را می‌بینند که یک روز تمام را در حمام می‌گذرانند و در آنجا به اندازه سه روز مطالب زشت و عاشقانه در ذهن خود انبار می‌کنند.
آنان را می‌بینند که ازدواج می‌کنند و اگر از طبقه مرفه باشند، نهایتاٌ تنبل و بیکاره‌اند و وقتشان را با خور و خواب و خیاطی‌های بیهوده می‌گذرانند، در حالی که کم‌کم جذبه جوانی را از نظر جسمی از دست می‌دهند و به افرادی بدقیافه و تن‌پرور بدل می‌شوند.
* مری هاکس، نویسنده انگلیسی (۱۹۳۳)


Scroll To Top