دعوی خدایی | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » کودک و جوان » دعوی خدایی

دعوی خدایی

 

فرعون خوشـــه‌ای انگور در دست داشت و *تناول می کرد.
ابلیس نزدیک او آمد و گفت: هیچ کس تواند این خوشه انگور تازه را مروارید سازد؟
فرعون گفت: نه!
ابلیس به لطایف سحر آن خوشه انگور را خوشه مروارید ساخت. فرعون تعجب کرد و گفت: عجب استاد مردی هستی!
ابلیس سیلی بر گردن او زد و گفت: مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو با این حماقت چگونه می کنی؟
جوامع الحکایات، عوفی، قرن هفتم
*می خورد


Scroll To Top