چیستان | Ettelaat International Newspaper


چیستان

۱ـ آن چیست که از میان آب می‌گذرد، ولی خیس نمی‌شود؟
۲ـ نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد.
۳ـ آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده می‌شود؟
۴ـ آن چیست که یکی است و همیشه با توست؟
۵ـ آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین هست و به هیچ جا نمی‌رود؟


Scroll To Top