عشایر شاهسون | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » سرزمين ما » عشایر شاهسون

عشایر شاهسون

 

– زندگی یکی از پرطرف دارترین برنامه های گردشگری ناحیه آذربایجان شرقی و اردبیل به شمار می آید. ایل شاهسون از طایفه، تیره، کویک و هر کویک از چند اوبه و اوبه ها از تعدادی خانواده تشکیل شده است. ـ عکس از:محمدرضا عباسی


Scroll To Top