زبانزد (ضرب المثل ) | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » زبانزد (ضرب المثل )

زبانزد (ضرب المثل )

آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
یکی بود یکی نبود . فروشنده ی دوره گردی بود که به روستاها می رفت و جنس خرید و فروش می کرد .
روزی به خانه ی یک مرد روستایی رفت ، مرد برای او چایی آورد . دوره گرد چشمش به گربه ای افتاد که از یک کاسه ی سفالین گران قیمت آب می خورد .
او که فهمیده بود ظرف عتیقه است به مرد روستایی گفت :چه گربه نازی آن را به من می فروشی ؟ روستایی گفت قابل ندارد ، صد تومان می شود دوره گرد گفت اشکالی ندارد و صد تومان داد و دوباره گفت : اگر ممکن است ظرف آب این گربه را هم بدهید که به آن عادت کرده ظرف را برداشت و مشغول خواندن نوشته های داخل آن شد.
مرد روستایی گفت : این کاسه را نمی فروشم تو هم برای خواندن نوشته زحمت نکش من از برم .
روی کاسه نوشته : کاسه ای که باعث می شود هر روز یک گربه بی ارزش را صد تومان بفروشی از دست نده… از آن زمان به بعد به کسا نی که حیله گری می کنند می گویند : آنچه تو از رو می خوانی من از برم .


Scroll To Top