قصة رمزی | Ettelaat International Newspaper


قصة رمزی

سوره‌ای هستم ز قرآن مجید
قصه‌ای دارم که باید بشنوید
قصه‌ای دارم من از خورشید و ماه
قصه‌‌ی افتادن کودک به چاه
قصه‌ای از آه دل، مانند رود
از برادرهای بد فکر و حسود
قصه‌ای از غصه‌های یک پدر
شد جدا وقتی از آغوشش، پسر
قصه‌ی زندان و خواب پادشاه
هفت گاوه چاق و لاغر بین راه
قصه‌ی ما اولش از چاه بود
آخر آن روی تخت شاه بود
این نشان‌هایم که گفتم مو به مو
من کدامین سوره‌ام حالا بگو


Scroll To Top