آیا می دانید اولین خودرو کی به ایران آمد؟ | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » کودک و جوان » آیا می دانید اولین خودرو کی به ایران آمد؟

آیا می دانید اولین خودرو کی به ایران آمد؟

اتومبیل در اوایل قرن ۲۰ وارد ایران شد و مظفرالدین شاه در اولین سفر خود به اروپا با اتومبیل آشنا شد و در اولین نظر به اتومبیل ها به آنها دل بست و دو دستگاه رنو خریداری کرد و به ایران آورد.
اتومبیل اول رایگان بود. پس از مظفرالدین شاه فرزندش محمد علیشاه نیز از این خودرو استفاده می کرد.
پس از محمد علی شاه ، احمد شاه یکی دو خودرو برای خود خرید و گاهی اوقات سوار آنها می شد.
به تدریج اتومبیل وارد زندگی ثروتمندان و سپس همه مردم شد.از آن زمان تا کنون، قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام و رعایت آنهاچه؟
آیا در رانندگی همه رانندگان وارد
شده اند؟


Scroll To Top