رهبر معظم انقلاب در ابتدای درس خارج فقه:
امروزکشور به اتحاد نیروهای مؤمن احتیاج دارد
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵