سخنگوی دولت به گمانه‌زنی‌ها و آمارهای غیر رسمی ثبت نام‌کنندگان یارانه پایان داد
۴/۲ میلیون نفر انصراف دادند ۷۳ میلیون نفر یارانه ‌می خواهند
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳