رئیس جمهوری در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم در مجلس:
دانشگاه برای اندیشه ورزی و پویایی به فضای آرام نیاز دارد
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳