دکتر ظریف در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی:
هدف استراتژیک آمریکا خروج ایران از برجام است
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷