پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۳۲
  یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    در عین حال آغاز به طرح اندیشه‌هایی در مورد اسلامی کردن و نیز در مورد نیاز مالایایی‌ها به مشارکت جدی در شکل‌دهی به آینده‌ کشور، کردم. من متوجه آنچه “تون حسین” می گفت، بودم ولی روشن شد که این مدت، دوره‌ آموزشی خوبی برای من بود زیرا اوضاع سمت ‌و سوی تغییر داشت. “تون حسین” اندکی پس از بازگشت به سر کار خود نشستی در خانه اش در “سیری تامان” برگزار کرد. در پایان آن نشست وقتی تنها شدیم به من گفت که قادر به پیگیری کارها نیست. همه‌ […]

    در عین حال آغاز به طرح اندیشه‌هایی در مورد اسلامی کردن و نیز در مورد نیاز مالایایی‌ها به مشارکت جدی در شکل‌دهی به آینده‌ کشور، کردم. من متوجه آنچه “تون حسین” می گفت، بودم ولی روشن شد که این مدت، دوره‌ آموزشی خوبی برای من بود زیرا اوضاع سمت ‌و سوی تغییر داشت. “تون حسین” اندکی پس از بازگشت به سر کار خود نشستی در خانه اش در “سیری تامان” برگزار کرد. در پایان آن نشست وقتی تنها شدیم به من گفت که قادر به پیگیری کارها نیست. همه‌ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۳۱
  شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
    با این حال کسی نبودم که اجازه دهم احساسات غیرمالایایی‌ها برانگیخته شود. من به عنوان معاون نخست وزیر توانستم به تدریج اعتماد آنها را جلب کنم و به کمک منش خود، سرانجام به آنها ثابت خواهم کرد که دفاعم از مالایایی‌ها به معنای دشمنی با اقوام و نژادهای دیگر نیست. تنها موضوع مطرح، ایمان عمیق به این نکته است که افزایش ثروت اقتصادی مالایایی‌ها، به سود آنها به عنوان جامعه و به سود کل کشور تمام خواهد شد و از توزیع ثروت چیزی جز آینده‌ اقتصادی شکوفاتر و سالمتر، […]

    با این حال کسی نبودم که اجازه دهم احساسات غیرمالایایی‌ها برانگیخته شود. من به عنوان معاون نخست وزیر توانستم به تدریج اعتماد آنها را جلب کنم و به کمک منش خود، سرانجام به آنها ثابت خواهم کرد که دفاعم از مالایایی‌ها به معنای دشمنی با اقوام و نژادهای دیگر نیست. تنها موضوع مطرح، ایمان عمیق به این نکته است که افزایش ثروت اقتصادی مالایایی‌ها، به سود آنها به عنوان جامعه و به سود کل کشور تمام خواهد شد و از توزیع ثروت چیزی جز آینده‌ اقتصادی شکوفاتر و سالمتر، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۳۰
  پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
    همینکه “تون حسین” به نخست وزیری رسید، وزیر کشور وقت یعنی “تون غزالی شافعی” اقدام به بازداشت “عبدالصمد” و “عبدالله مجید” و “عبدالله احمد” به اتهام اینکه کمونیست هستند و کوشیده‌اند رهبران “أمنو” را تحت تأثیر قرار دهند، کرد. “تون غزالی شافعی” وزیر کشور بانفوذی بود و از خود تصویر ترسناکی ارائه کرده بود. برخی مردم از من علت این کار را می‌پرسیدند و گروهی معتقد بودند که انگیزه‌ او انتقام از “تون حسین” و من بود، چون ما تازه‌کارانی به شمار می‌رفتیم که فراتر از برخی چهره‌ها ـ […]

    همینکه “تون حسین” به نخست وزیری رسید، وزیر کشور وقت یعنی “تون غزالی شافعی” اقدام به بازداشت “عبدالصمد” و “عبدالله مجید” و “عبدالله احمد” به اتهام اینکه کمونیست هستند و کوشیده‌اند رهبران “أمنو” را تحت تأثیر قرار دهند، کرد. “تون غزالی شافعی” وزیر کشور بانفوذی بود و از خود تصویر ترسناکی ارائه کرده بود. برخی مردم از من علت این کار را می‌پرسیدند و گروهی معتقد بودند که انگیزه‌ او انتقام از “تون حسین” و من بود، چون ما تازه‌کارانی به شمار می‌رفتیم که فراتر از برخی چهره‌ها ـ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۹
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    آخرین بندی که به آن نظری افکندم، جدول بازنشستگی کارمندان دولت بود. محاسبه‌ حقوق بازنشستگی یک کارمند دولت وقت زیادی می گرفت و در مواردی تا سه سال به طول می‌انجامید. مواردی وجود داشت که برخی بازنشستگان پیش از دریافت اولین حقوق بازنشستگی خود از دنیا می رفتند. این تأخیر، بیشتر به نقص اطلاعات ویژه‌ واحد بازنشستگان بازمی‌گشت. ممکن است فرد بازنشسته، بدهی‌هایی به دولت داشته باشد که در این صورت اداره‌ بازنشستگی باید این بدهی را از حقوق بازنشستگی ماهانه‌اش کسر کند. این توجه و دقت قابل تحسین […]

    آخرین بندی که به آن نظری افکندم، جدول بازنشستگی کارمندان دولت بود. محاسبه‌ حقوق بازنشستگی یک کارمند دولت وقت زیادی می گرفت و در مواردی تا سه سال به طول می‌انجامید. مواردی وجود داشت که برخی بازنشستگان پیش از دریافت اولین حقوق بازنشستگی خود از دنیا می رفتند. این تأخیر، بیشتر به نقص اطلاعات ویژه‌ واحد بازنشستگان بازمی‌گشت. ممکن است فرد بازنشسته، بدهی‌هایی به دولت داشته باشد که در این صورت اداره‌ بازنشستگی باید این بدهی را از حقوق بازنشستگی ماهانه‌اش کسر کند. این توجه و دقت قابل تحسین […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۸
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    زیرا حقوق آنها اضافه نشده بود، همچنانکه در وهله‌ اول ناخشنودی صاحبان حقوق‌های بالا را در پی داشت زیرا آنها می دیدند که کارمندان رده پایین، متقاضی حقوق‌هایی می‌شوند که به تدریج به میزان دریافتی‌های آنها نزدیک یا حتی برابر می‌شد. آنچه برای پایان بخشیدن به این بی سروسامانی باید انجام می‌شد، تهیه‌ برنامه‌ای برای بازبینی همه جانبه‌ حقوق‌ها و اعمال آن برای همه‌ کارمندان دولتی بود. برای تهیه این برنامه، به چندین ماه وقت نیاز بود. در وهله‌ نخست باید به ساماندهی منطقی حقوق‌ها می‌پرداختم و سرانجام در […]

    زیرا حقوق آنها اضافه نشده بود، همچنانکه در وهله‌ اول ناخشنودی صاحبان حقوق‌های بالا را در پی داشت زیرا آنها می دیدند که کارمندان رده پایین، متقاضی حقوق‌هایی می‌شوند که به تدریج به میزان دریافتی‌های آنها نزدیک یا حتی برابر می‌شد. آنچه برای پایان بخشیدن به این بی سروسامانی باید انجام می‌شد، تهیه‌ برنامه‌ای برای بازبینی همه جانبه‌ حقوق‌ها و اعمال آن برای همه‌ کارمندان دولتی بود. برای تهیه این برنامه، به چندین ماه وقت نیاز بود. در وهله‌ نخست باید به ساماندهی منطقی حقوق‌ها می‌پرداختم و سرانجام در […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۷
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    گلها و گیاهان و فضای سبز در همه جا این سو و آن سوی خیابانها و بزرگراهها و تقاطع‌ها دیده می‌شود و پارکهایی در زیر خطوط راه‌آهن احداث شده که مورد توجه و مراقبت بسیار خوبی است و شخصاً اصرار بر احداث آنها داشتم. خلاصه اینکه اغلب دیگر وزرا درگیر کارهای خود بودند و با وزارتخانه‌های خودشان مشغول شدند ولی من از آن هنگام که به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعیین شدم نگاهم به مسئولیت‌های کل وزارتخانه بود و ظاهراً تعداد بسیار زیادی از پیشنهادها از سوی من […]

    گلها و گیاهان و فضای سبز در همه جا این سو و آن سوی خیابانها و بزرگراهها و تقاطع‌ها دیده می‌شود و پارکهایی در زیر خطوط راه‌آهن احداث شده که مورد توجه و مراقبت بسیار خوبی است و شخصاً اصرار بر احداث آنها داشتم. خلاصه اینکه اغلب دیگر وزرا درگیر کارهای خود بودند و با وزارتخانه‌های خودشان مشغول شدند ولی من از آن هنگام که به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعیین شدم نگاهم به مسئولیت‌های کل وزارتخانه بود و ظاهراً تعداد بسیار زیادی از پیشنهادها از سوی من […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۶
  یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
    یک هفته بعد وزارت خارجه موافقت کرد ولی در هفته‌ پس از آن “تون حسین” تصمیم گرفت از ترس مشتعل شدن جنگ میان ما و “ویتنام”، در آنجا نیز مطالبه‌ای نداشته باشیم. در همان سال هنگامی که نخست وزیر شدم اولین فرمانی که دادم اعزام افرادی به “لایانگ ـ لایانگ” و نیز بازسازی یک پایگاه کوچک و تفرجگاه توریستی در آنجا بود. از دیگر نقاط مورد بحث میان من و “تون حسین”، ساخت بزرگراه شمالی ـ جنوبی بود. این پروژه‌ای بود که در کابینه مطرح ساختم. هزینه‌ این آزادراه […]

    یک هفته بعد وزارت خارجه موافقت کرد ولی در هفته‌ پس از آن “تون حسین” تصمیم گرفت از ترس مشتعل شدن جنگ میان ما و “ویتنام”، در آنجا نیز مطالبه‌ای نداشته باشیم. در همان سال هنگامی که نخست وزیر شدم اولین فرمانی که دادم اعزام افرادی به “لایانگ ـ لایانگ” و نیز بازسازی یک پایگاه کوچک و تفرجگاه توریستی در آنجا بود. از دیگر نقاط مورد بحث میان من و “تون حسین”، ساخت بزرگراه شمالی ـ جنوبی بود. این پروژه‌ای بود که در کابینه مطرح ساختم. هزینه‌ این آزادراه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۵
  شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
    هرگز آماده‌ عکس‌العمل او نبودم. او از خشم برافروخت و فریاد زد: «این آدم مجرم است و من قصد دارم به زندانش اندازم، چه مردم خوششان بیاید و چه خوششان نیاید.» سپس به سمت کمد بزرگی در دفترش رفت و بسته‌ قطوری از پرونده‌ها را بیرون کشید و آن را روی میز در برابر من قرار داد و گفت: «می‌توانی اگر خواسته باشی این پرونده‌ها را ببینی، همه چیز مستدل و مستند است و او سزاوار رفتن به زندان است.» میزان خشم او بیش از آن بود که بتوان […]

    هرگز آماده‌ عکس‌العمل او نبودم. او از خشم برافروخت و فریاد زد: «این آدم مجرم است و من قصد دارم به زندانش اندازم، چه مردم خوششان بیاید و چه خوششان نیاید.» سپس به سمت کمد بزرگی در دفترش رفت و بسته‌ قطوری از پرونده‌ها را بیرون کشید و آن را روی میز در برابر من قرار داد و گفت: «می‌توانی اگر خواسته باشی این پرونده‌ها را ببینی، همه چیز مستدل و مستند است و او سزاوار رفتن به زندان است.» میزان خشم او بیش از آن بود که بتوان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۴
  پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
    در مورد “تون حسین” نیز می توان گفت این موفقیت دستاورد قابل توجهی برای او به عنوان نخست وزیر و رئیس “جبهه‌ ملی” به شمار می‌رفت زیرا توانسته بود ایالت را به حکومت “أمنو” بازگرداند و ائتلاف حاکم را از عناصر مخالف، رهایی بخشد. میان من و “تون حسین” اختلاف‌هایی در می‌گرفت ولی تنها چند روز پیش از آنکه مرا به عنوان معاون خود برگزیند درگیری میان ما بالا گرفت و به بلند شدن صداهایمان در برابر همدیگر انجامید. این درگیری به علت مسئله‌ فسادی بود که علیه “داتوک […]

    در مورد “تون حسین” نیز می توان گفت این موفقیت دستاورد قابل توجهی برای او به عنوان نخست وزیر و رئیس “جبهه‌ ملی” به شمار می‌رفت زیرا توانسته بود ایالت را به حکومت “أمنو” بازگرداند و ائتلاف حاکم را از عناصر مخالف، رهایی بخشد. میان من و “تون حسین” اختلاف‌هایی در می‌گرفت ولی تنها چند روز پیش از آنکه مرا به عنوان معاون خود برگزیند درگیری میان ما بالا گرفت و به بلند شدن صداهایمان در برابر همدیگر انجامید. این درگیری به علت مسئله‌ فسادی بود که علیه “داتوک […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۳
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    “داتوک عصری مودا” رئیس “پاس″ و وزیر وقت توسعه‌ روستایی، اقدام به بسیج ساکنان روستاهای “هیات تحول اراضی فدرال” (فیلدا) در صفوف خود کرد، حال آنکه آنها از هواداران “أمنو” به شمار می‌رفتند. وی در جریان بازدیدهایی که از پروژه‌های “فیلدا” به عمل می‌آورد اقدام به سازماندهی برنامه‌های نمایشی مردمی با موضوع ظاهراً دینی می‌کرد ولی در واقع تبلیغی برای حزب و افکار خودش بود. او ریاکارانه در سخنرانی برای ساکنان جدید این روستاها بدین نکته اشاره می‌کرد که تعهدات دینی “أمنو” به پای “پاس″ نمی‌رسد. تغییر دادن مواضع […]

    “داتوک عصری مودا” رئیس “پاس″ و وزیر وقت توسعه‌ روستایی، اقدام به بسیج ساکنان روستاهای “هیات تحول اراضی فدرال” (فیلدا) در صفوف خود کرد، حال آنکه آنها از هواداران “أمنو” به شمار می‌رفتند. وی در جریان بازدیدهایی که از پروژه‌های “فیلدا” به عمل می‌آورد اقدام به سازماندهی برنامه‌های نمایشی مردمی با موضوع ظاهراً دینی می‌کرد ولی در واقع تبلیغی برای حزب و افکار خودش بود. او ریاکارانه در سخنرانی برای ساکنان جدید این روستاها بدین نکته اشاره می‌کرد که تعهدات دینی “أمنو” به پای “پاس″ نمی‌رسد. تغییر دادن مواضع […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۲
  سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    تنها کسی که به نظر می‌رسید می‌تواند توجه او را جلب کند “تونکو رزالیگ” بود که خوب بلد بود با همه‌ کسانی که نخست وزیر می‌شدند، طرح دوستی بریزد. گاهی از طریق “تونکو رزالیگ” با “تون حسین” در ارتباط بودم، کاری که چندان خوشم نمی‌آمد. از طرفی به عنوان معاون نخست وزیر موقعیت خود را تحکیم نمی‌کردم ولی گاهی لازم می‌شد در مورد مسائل معینی که “تونکو رزالیگ” درآنها نقش داشت، چنین کنم. گاهی دیگر از “تون عبدالله صالح” رئیس دفتر نخست وزیر یاری می گرفتم. ” تون حسین” […]

    تنها کسی که به نظر می‌رسید می‌تواند توجه او را جلب کند “تونکو رزالیگ” بود که خوب بلد بود با همه‌ کسانی که نخست وزیر می‌شدند، طرح دوستی بریزد. گاهی از طریق “تونکو رزالیگ” با “تون حسین” در ارتباط بودم، کاری که چندان خوشم نمی‌آمد. از طرفی به عنوان معاون نخست وزیر موقعیت خود را تحکیم نمی‌کردم ولی گاهی لازم می‌شد در مورد مسائل معینی که “تونکو رزالیگ” درآنها نقش داشت، چنین کنم. گاهی دیگر از “تون عبدالله صالح” رئیس دفتر نخست وزیر یاری می گرفتم. ” تون حسین” […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۱
  دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
    و زمانی که مجموعه خطوط هوایی مالزی(ماس) هواپیماها را خریداری کرد، اصرار داشتیم که وارد کنندگان قطعات هواپیما را از ما بخرند و بدین ترتیب، وارد ساخت قطعات مرکب هواپیماهای بزرگ تجاری ـ که ایرباس آنها را می‌ساخت ـ شدیم. قیمت این قطعات میلیونها دلار بود و امروز شرکت “مالزی کامپوزیت تکنولوجیز اند ریسرچ” از توانمندی‌های بالایی در ساخت قطعات هواپیما برخوردار است. هنگامی که وزیر آموزش و پرورش بودم، به ندرت به خارج از کشور سفر می‌کردم ولی به عنوان وزیر تجارت بین الملل و صنعت، لازم می‌شد […]

    و زمانی که مجموعه خطوط هوایی مالزی(ماس) هواپیماها را خریداری کرد، اصرار داشتیم که وارد کنندگان قطعات هواپیما را از ما بخرند و بدین ترتیب، وارد ساخت قطعات مرکب هواپیماهای بزرگ تجاری ـ که ایرباس آنها را می‌ساخت ـ شدیم. قیمت این قطعات میلیونها دلار بود و امروز شرکت “مالزی کامپوزیت تکنولوجیز اند ریسرچ” از توانمندی‌های بالایی در ساخت قطعات هواپیما برخوردار است. هنگامی که وزیر آموزش و پرورش بودم، به ندرت به خارج از کشور سفر می‌کردم ولی به عنوان وزیر تجارت بین الملل و صنعت، لازم می‌شد […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۰
  یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
    بسیاری فکر می کردند که مالزی در آفریقا قرار دارد. در نیویورک ترتیبی دادیم که “سیتی بانک” یک دوره‌ آموزشی درباره‌ سرمایه‌گذاری در “مالزی” بگذارد و از بانکها و سازمانهای دیگر خواستیم به این پروژه بپیوندند و آن را مور حمایت قرار دهند. آنها با درخواست ما موافقت کردند زیرا در “مالزی” شعبه‌هایی داشتند و در آنجا فرصتی برای دریافت سهمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی حاصل، وجود داشت. این دوره‌های آموزشی با استقبال شدید روبرو شد. یکبار از یک سندیکالیست تجاری [مالزیایی] دعوت کردیم به تشریح وضع نیروی کار بپردازد […]

    بسیاری فکر می کردند که مالزی در آفریقا قرار دارد. در نیویورک ترتیبی دادیم که “سیتی بانک” یک دوره‌ آموزشی درباره‌ سرمایه‌گذاری در “مالزی” بگذارد و از بانکها و سازمانهای دیگر خواستیم به این پروژه بپیوندند و آن را مور حمایت قرار دهند. آنها با درخواست ما موافقت کردند زیرا در “مالزی” شعبه‌هایی داشتند و در آنجا فرصتی برای دریافت سهمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی حاصل، وجود داشت. این دوره‌های آموزشی با استقبال شدید روبرو شد. یکبار از یک سندیکالیست تجاری [مالزیایی] دعوت کردیم به تشریح وضع نیروی کار بپردازد […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۲۰
  شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
    هنگامی که وزیر تجارت بین الملل و صنعت بودم، سعی کردم سرمایه‌های خارجی را با مشارکت مالزیایی‌ها وارد کشور کنم. هدف این بود که سرمایه‌گذاران خارجی اموال خود را وارد کنند تا باعث شود حرکت سرمایه در کشور روان شود. و در مرحله‌ بعدی زمانی که نخست وزیر شدم فهمیدم سرمایه‌های جذب شده به این علت که اغلب آنها از بانکهای محلی وام گرفته شده بود، اندک بود. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایجاد شغل و کاستن از نرخ بیکاری ـ که آن زمان بالا بود ـ کمک […]

    هنگامی که وزیر تجارت بین الملل و صنعت بودم، سعی کردم سرمایه‌های خارجی را با مشارکت مالزیایی‌ها وارد کشور کنم. هدف این بود که سرمایه‌گذاران خارجی اموال خود را وارد کنند تا باعث شود حرکت سرمایه در کشور روان شود. و در مرحله‌ بعدی زمانی که نخست وزیر شدم فهمیدم سرمایه‌های جذب شده به این علت که اغلب آنها از بانکهای محلی وام گرفته شده بود، اندک بود. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایجاد شغل و کاستن از نرخ بیکاری ـ که آن زمان بالا بود ـ کمک […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۱۹
  پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
    این خودروها معمولاً مدل‌های فاخر و گرانقیمت بودند لذا مجوزهای زیادی از این نوع داده نشد. به مالزیایی‌های مقیم خارج نیز حق وارد کردن اتومبیلی که در اختیار داشتند، داده شد. نظام مجوزهای قانونی، نظام کارآمد و جامعی بود که به چندین میلیون مالایایی عملاً اجازه داد وارد بخش اتومبیل شوند. سرانجام نیز هنگامی که شرکت ملی اتومبیل سازی “پروتون” اقدام به تولید اتومبیل کرد، مالایایی‌های بیشتری توانستند نمایندگی فروش محصولات آن را در اختیار داشته باشند. اندک مدتی پس از بازنشستگی‌ام، نسبت به شیوه‌ وزارتخانه در اعطای مجوزهای […]

    این خودروها معمولاً مدل‌های فاخر و گرانقیمت بودند لذا مجوزهای زیادی از این نوع داده نشد. به مالزیایی‌های مقیم خارج نیز حق وارد کردن اتومبیلی که در اختیار داشتند، داده شد. نظام مجوزهای قانونی، نظام کارآمد و جامعی بود که به چندین میلیون مالایایی عملاً اجازه داد وارد بخش اتومبیل شوند. سرانجام نیز هنگامی که شرکت ملی اتومبیل سازی “پروتون” اقدام به تولید اتومبیل کرد، مالایایی‌های بیشتری توانستند نمایندگی فروش محصولات آن را در اختیار داشته باشند. اندک مدتی پس از بازنشستگی‌ام، نسبت به شیوه‌ وزارتخانه در اعطای مجوزهای […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۱۸
  چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶
    بعدها بود که به این حقیقت پی بردم ولی آن زمان دلیلی نمی‌دیدم نسبت به چیزی مشکوک باشم و فکر می‌کردم مردم تنها در پی کمک به من بودند. همچنین احساس کردم به عنوان معاون جدید نخست‌وزیر، کاندیداتوری من برای نخست وزیری تقریباً حتمی است لذا تأثیر تبدیل وزارتخانه‌ها، تقریباً نزدیک به صفر شده بود. به هرحال با حفظ وزارت آموزش و پرورش چیزی دستگیرم نمی‌شد زیرا من هیچ تلاشی برای ایجاد ارتباط مستحکمتر با معلمان، انجام ندادم. وزارت تجارت بین الملل و صنعت را بسیار شوق انگیز یافتم […]

    بعدها بود که به این حقیقت پی بردم ولی آن زمان دلیلی نمی‌دیدم نسبت به چیزی مشکوک باشم و فکر می‌کردم مردم تنها در پی کمک به من بودند. همچنین احساس کردم به عنوان معاون جدید نخست‌وزیر، کاندیداتوری من برای نخست وزیری تقریباً حتمی است لذا تأثیر تبدیل وزارتخانه‌ها، تقریباً نزدیک به صفر شده بود. به هرحال با حفظ وزارت آموزش و پرورش چیزی دستگیرم نمی‌شد زیرا من هیچ تلاشی برای ایجاد ارتباط مستحکمتر با معلمان، انجام ندادم. وزارت تجارت بین الملل و صنعت را بسیار شوق انگیز یافتم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۱۷
  سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶
    فصل بیست و سوم از آموزش و پرورش تا تجارت بین الملل و صنعت ارتقای من تأثیر چندانی بر فرزندانم نداشت. ما باید از خانه‌ واقع در “بینانگ جایا” به اقامتگاه رسمی که برای خانواده‌ نسبتاً بزرگ ما کوچک به نظر می‌رسید، جابجا می‌شدیم. پیش از آن “تون حسین” در آن اقامت گزیده بود. با این حال وسعت آن برای همه‌ ما کافی نبود. این خانه‌ قدیمی استعماری، برای مسئولان بریتانیایی ـ که البته فرزندان خود را همراه نداشتند ـ بنا شده بود و از آنجا که در طبقه‌ […]

    فصل بیست و سوم از آموزش و پرورش تا تجارت بین الملل و صنعت ارتقای من تأثیر چندانی بر فرزندانم نداشت. ما باید از خانه‌ واقع در “بینانگ جایا” به اقامتگاه رسمی که برای خانواده‌ نسبتاً بزرگ ما کوچک به نظر می‌رسید، جابجا می‌شدیم. پیش از آن “تون حسین” در آن اقامت گزیده بود. با این حال وسعت آن برای همه‌ ما کافی نبود. این خانه‌ قدیمی استعماری، برای مسئولان بریتانیایی ـ که البته فرزندان خود را همراه نداشتند ـ بنا شده بود و از آنجا که در طبقه‌ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۱۶
  دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
    با او مصافحه کردم ولی او کسی نبود که احساساتش را بروز دهد. بعدها فهمیدم کنفرانس مطبوعاتی که در جریان آن تصمیمش را اعلام کرد آنچنان که باید، پیش نرفته بود زیرا زمانی که نام مرا به عنوان معاون نخست وزیر اعلام کرد، صداهای ناهنجاری بلند شده بود و بیشتر جنبه‌ آه و ناله [و ناخرسندی] داشت. سپس سیل پرسش ها در مورد علت این انتخاب مطرح شده بود که بیشتر نشان از آن داشت که انتظار چنین انتخابی را نداشتند. معتقدم که او از این وضع رنجید لذا […]

    با او مصافحه کردم ولی او کسی نبود که احساساتش را بروز دهد. بعدها فهمیدم کنفرانس مطبوعاتی که در جریان آن تصمیمش را اعلام کرد آنچنان که باید، پیش نرفته بود زیرا زمانی که نام مرا به عنوان معاون نخست وزیر اعلام کرد، صداهای ناهنجاری بلند شده بود و بیشتر جنبه‌ آه و ناله [و ناخرسندی] داشت. سپس سیل پرسش ها در مورد علت این انتخاب مطرح شده بود که بیشتر نشان از آن داشت که انتظار چنین انتخابی را نداشتند. معتقدم که او از این وضع رنجید لذا […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۱۵
  پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶
    مردم عادت کرده بودند اخباری را که ناراحتش می‌کرد، به او نگویند. در یکی از مناسبت‌ها هنگامی که معاون خود را نیافت، نتوانست خود را کنترل کند. البته معاون اوچندان کاردان نبود و عادت داشت خود را پنهان سازد. هنگامی که سرانجام معاون پیدایش شد، “تون حسین” بر سرش فریاد زد. رقابت بر سر پست معاونت نخست وزیری که اینک برای چندماه خالی مانده بود، ادامه یافت. در مرحله‌ معینی “تونکو رزالینگ” با “تون غفار” و من برای بحث درباره اینکه چه کسی را باید برای پست معاون نخست […]

    مردم عادت کرده بودند اخباری را که ناراحتش می‌کرد، به او نگویند. در یکی از مناسبت‌ها هنگامی که معاون خود را نیافت، نتوانست خود را کنترل کند. البته معاون اوچندان کاردان نبود و عادت داشت خود را پنهان سازد. هنگامی که سرانجام معاون پیدایش شد، “تون حسین” بر سرش فریاد زد. رقابت بر سر پست معاونت نخست وزیری که اینک برای چندماه خالی مانده بود، ادامه یافت. در مرحله‌ معینی “تونکو رزالینگ” با “تون غفار” و من برای بحث درباره اینکه چه کسی را باید برای پست معاون نخست […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۱۴
  چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶
    او با مردم در نمی‌آمیخت، با این حال همچنان در تمامی مسائل سیاسی به حکمت و درایت و حمایت‌های وی چشم دوختم. در یکی از روزهای سال ۱۹۷۵م. بود که پیش از سفر او به لندن، در ضیافتی در ساختمان پارلمان حضور یافتیم. من آخرین کسی بودم که اجازه‌ مرخصی خواستم و پیش از مرخص شدن، “تون رزاق” با من خلوت کرد. به نظر می‌رسید که او در آن زمان، اندکی از وزن خود را از دست داده بود ولی وقتی خبر داد که از یک بیماری خونی رنج […]

    او با مردم در نمی‌آمیخت، با این حال همچنان در تمامی مسائل سیاسی به حکمت و درایت و حمایت‌های وی چشم دوختم. در یکی از روزهای سال ۱۹۷۵م. بود که پیش از سفر او به لندن، در ضیافتی در ساختمان پارلمان حضور یافتیم. من آخرین کسی بودم که اجازه‌ مرخصی خواستم و پیش از مرخص شدن، “تون رزاق” با من خلوت کرد. به نظر می‌رسید که او در آن زمان، اندکی از وزن خود را از دست داده بود ولی وقتی خبر داد که از یک بیماری خونی رنج […]

Page 1 of 3012345...Last »