روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • پند گرفتن
  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
  سعدی: هر که بر زیردستان نبخشاید، به جوْر زبردستان گرفتار آید. نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند از آن پیش که پسینیان به واقعة ایشان مثَل زنند، و دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
    تیمور و فردوسی فرانسوا کوپه، شاعر فرانسوی ترجمه دکتر جواد حدیدی تیمور لنگ پس از آنکه شهر توس را گشود، بفرمود تا از کشتار مردم آن دست بازدارند، زیرا فردوسی در آنجا به سر برده بود. آنگاه تیمور بر مزار او شتافت، و چون جاذبه‌ای مرموز او را به سوی فردوسی می‌کشید، خواست که قبرش را بگشایند مزار شاعر غرق در گل بود. تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، آنگاه که واپسین روزهای زندگی‌اش سپری گردد، مزار کشورگشایی چنو چگونه خواهد بود. پس به سوی تاتار، آنجا […]

    تیمور و فردوسی فرانسوا کوپه، شاعر فرانسوی ترجمه دکتر جواد حدیدی تیمور لنگ پس از آنکه شهر توس را گشود، بفرمود تا از کشتار مردم آن دست بازدارند، زیرا فردوسی در آنجا به سر برده بود. آنگاه تیمور بر مزار او شتافت، و چون جاذبه‌ای مرموز او را به سوی فردوسی می‌کشید، خواست که قبرش را بگشایند مزار شاعر غرق در گل بود. تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، آنگاه که واپسین روزهای زندگی‌اش سپری گردد، مزار کشورگشایی چنو چگونه خواهد بود. پس به سوی تاتار، آنجا […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  وِرنِر زوندرمان
  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
    دکتر بدرالزمان قریب (عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی) روز دهم اکتبر ۲۰۱۲ پروفسور وِرنِر زوندرمان۱ عضو آکادمی علوم براندونبورگ آلمان و استاد ممتاز دانشگاه آزاد برلین درگذشت. با مرگ او جهان یکی از بزرگترین و سختکوش‌ترین استادان و پژوهشگران زبان‌های ایرانی میانه و مطالعات مانوی را از دست داد. این دانشمند بیشتر عمر خود را صرف پژوهش و تفسیر متون ایرانی میانة تورفان کرد که هیأت باستان‌شناسی آلمان در اوایل قرن بیستم (۱۹۰۲ـ۱۹۱۴) کشف کرده بودند. بخشی از این متون به زبان‌های فارسی میانه، پارتی و سُغدی […]

    دکتر بدرالزمان قریب (عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی) روز دهم اکتبر ۲۰۱۲ پروفسور وِرنِر زوندرمان۱ عضو آکادمی علوم براندونبورگ آلمان و استاد ممتاز دانشگاه آزاد برلین درگذشت. با مرگ او جهان یکی از بزرگترین و سختکوش‌ترین استادان و پژوهشگران زبان‌های ایرانی میانه و مطالعات مانوی را از دست داد. این دانشمند بیشتر عمر خود را صرف پژوهش و تفسیر متون ایرانی میانة تورفان کرد که هیأت باستان‌شناسی آلمان در اوایل قرن بیستم (۱۹۰۲ـ۱۹۱۴) کشف کرده بودند. بخشی از این متون به زبان‌های فارسی میانه، پارتی و سُغدی […]

 • ارزش والای شاهنامه
  دکتر محمد امین ریاحی - بخش ششم
  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
    «حماسة ملی ایران» تألیف نولدکه، نکته‌های دقیق مهمی دارد که تا سالیان دراز ارزش خود را حفظ خواهد کرد، با این همه از خطاهایی خالی نیست. تحقیقات پروفسور محمودخان شیرانی (درگذشتة ۱۹۴۶) به زبان اردو متأسفانه در ایران ناشناخته مانده است. نخستین تحقیق مهم به زبان فارسی سلسله مقالات تقی‌زاده است که در سالهای ۲۱ـ۱۹۲۰ در مجلة کاوه در برلن به چاپ رسیده و در ۱۳۴۹ به اهتمام حبیب یغمایی در مجموعة «فردوسی و شاهنامه او» تجدید چاپ شده است. تحقیق او از مزایای ارزنده خالی نیست و برخی […]

    «حماسة ملی ایران» تألیف نولدکه، نکته‌های دقیق مهمی دارد که تا سالیان دراز ارزش خود را حفظ خواهد کرد، با این همه از خطاهایی خالی نیست. تحقیقات پروفسور محمودخان شیرانی (درگذشتة ۱۹۴۶) به زبان اردو متأسفانه در ایران ناشناخته مانده است. نخستین تحقیق مهم به زبان فارسی سلسله مقالات تقی‌زاده است که در سالهای ۲۱ـ۱۹۲۰ در مجلة کاوه در برلن به چاپ رسیده و در ۱۳۴۹ به اهتمام حبیب یغمایی در مجموعة «فردوسی و شاهنامه او» تجدید چاپ شده است. تحقیق او از مزایای ارزنده خالی نیست و برخی […]

 • سبک تاریخ بیهقی
  دکتر سید خلیل خطیب رهبر
  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
    اشاره: موضوع اصلی تاریخ بیهقی، تاریخ حکومت سلطان مسعود غزنوی است؛ اما افزون بر تاریخ غزنویان، مطالبی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که بخش زیادی از آن از بین رفته‌ و امروزه تنها حدود پنج مجلدش بر جای مانده‌ است. نثر استوار، اطلاعات بسیار ارزشمند در موارد گوناگون، رعایت انصاف و بیان شیرین و پرکشش، از ویژگیهای این کتاب هستند؛ چنان که می‌نویسد: «سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را! […]

    اشاره: موضوع اصلی تاریخ بیهقی، تاریخ حکومت سلطان مسعود غزنوی است؛ اما افزون بر تاریخ غزنویان، مطالبی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که بخش زیادی از آن از بین رفته‌ و امروزه تنها حدود پنج مجلدش بر جای مانده‌ است. نثر استوار، اطلاعات بسیار ارزشمند در موارد گوناگون، رعایت انصاف و بیان شیرین و پرکشش، از ویژگیهای این کتاب هستند؛ چنان که می‌نویسد: «سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را! […]

 • به خیّام
  فرزانه یگانه
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
    زاده شدی میان گل سرخ در شادیاخ شادِ اَبَرشهر فرزانه‌ای یگانه که چون تو مردی ندیده مردمک دهر * بستند صف به دشمنی تو جـادوگــران و هــرزهرایـان رجّاله‌های جوْر و اجیران قــدّاره‌بنــد یـاوه‌ســرایـان * جُرمت چه بود؟ شک به همه چیز یعنی در آسمان و زمین، شک در شکِّ خویش، شکّ و پس آنگاه آن سوی هر گمان و یقین، شک * هر فال‌بین و لوطی و جن‌گیر در کار خویش اهل یقین بود تو در نظام دهر به تردید جُرم تو در میانه همین بود * هرچند در […]

    زاده شدی میان گل سرخ در شادیاخ شادِ اَبَرشهر فرزانه‌ای یگانه که چون تو مردی ندیده مردمک دهر * بستند صف به دشمنی تو جـادوگــران و هــرزهرایـان رجّاله‌های جوْر و اجیران قــدّاره‌بنــد یـاوه‌ســرایـان * جُرمت چه بود؟ شک به همه چیز یعنی در آسمان و زمین، شک در شکِّ خویش، شکّ و پس آنگاه آن سوی هر گمان و یقین، شک * هر فال‌بین و لوطی و جن‌گیر در کار خویش اهل یقین بود تو در نظام دهر به تردید جُرم تو در میانه همین بود * هرچند در […]

 • علم و عمل
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
  على‏بن عثمان هجویرى: از عوام گروهى دیدم کى علم ‏را بر عمل فضل نهادند، و گروهى عمل را بر علم، و این هر دو باطل است؛ از آنک عمل بى ‏علم، عمل نباشد. عمل آنگاه‏ عمل گردد کى موصولِ علم باشد. کشف‏المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
  گزارش شاهد عینی نجم‌الدین رازی نجم‌الدین رازی یکی از رهبران مهم صوفیه است که تا سال ۶۵۳، یعنی بیش از سی سال پس از تازش مغولان زنده بود. او شاگرد نجم‌الدین کبری است که در حمله مغولان به خوارزم شهید شد. مهمترین اثر نجم‌الدین، کتاب مرصادالعباد است که به فارسی نگاشته است. دربخشی از این متن به حمله مغول اشاره کرده است: «در تاریخ شهور ۶۱۷ لشکر مخذول کفار تتار استیلا یافت بر آن دیار، و آن فتنه و فساد و قتل و اسر و هدم و حرق که از […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
    مذهب باستان پارسیان [= ایرانیها] هرگز آتش‌پرست نبودند، بلکه نادانى اروپاییان ایشان رابه آتش‌پرستى متهم کرده است. مهمترین واقعه‌اى که در تاریخ دنیاى کهن روى داد، پیدایش دین زردشت بود که براساس اعتقاد به خدا و جاودانگى روح بشر استوار شده بود.‏ ‏ریشه بسیارى از باورهاى دینى یهودیان وسپس مسیحیان را باید در آیین آنان جستجو نمود. ‏ ولتر، فیلسوف فرانسوى از باستان تا امروز از نظر تاریخى ایرانیان یکى از ملتهاى باستانی‌‏اند. از میان کشورهاى مشرق‌‏زمین که با یونان و روم برخورد داشته‌‏اند، تنها ایران استقلال خود را […]

    مذهب باستان پارسیان [= ایرانیها] هرگز آتش‌پرست نبودند، بلکه نادانى اروپاییان ایشان رابه آتش‌پرستى متهم کرده است. مهمترین واقعه‌اى که در تاریخ دنیاى کهن روى داد، پیدایش دین زردشت بود که براساس اعتقاد به خدا و جاودانگى روح بشر استوار شده بود.‏ ‏ریشه بسیارى از باورهاى دینى یهودیان وسپس مسیحیان را باید در آیین آنان جستجو نمود. ‏ ولتر، فیلسوف فرانسوى از باستان تا امروز از نظر تاریخى ایرانیان یکى از ملتهاى باستانی‌‏اند. از میان کشورهاى مشرق‌‏زمین که با یونان و روم برخورد داشته‌‏اند، تنها ایران استقلال خود را […]

 • یادگارهای کهن
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
    موزه لوور در مرکز شهر پاریس ـ پایتخت فرانسه ـ واقع شده ‌است و بیش از ۳۵هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف آن نگهداری می‌شود.این موزه با بیش از۵ر۹ میلیون بازدیدکننده در سال، پربازدیدترین موزه جهان است. ساختمان این موزه قبل از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخهای سلطنتی بود که در آن آثار باارزش هنری نگهداری می‌شد. پس از انقلاب کبیر، در سال ۱۷۸۹ موزه و آثار موجود به مردم فرانسه اهدا شد و در سال ۱۷۹۳ تبدیل به موزه ملی فرانسه شد؛ اما بخشهای فراوانی نیز […]

    موزه لوور در مرکز شهر پاریس ـ پایتخت فرانسه ـ واقع شده ‌است و بیش از ۳۵هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف آن نگهداری می‌شود.این موزه با بیش از۵ر۹ میلیون بازدیدکننده در سال، پربازدیدترین موزه جهان است. ساختمان این موزه قبل از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخهای سلطنتی بود که در آن آثار باارزش هنری نگهداری می‌شد. پس از انقلاب کبیر، در سال ۱۷۸۹ موزه و آثار موجود به مردم فرانسه اهدا شد و در سال ۱۷۹۳ تبدیل به موزه ملی فرانسه شد؛ اما بخشهای فراوانی نیز […]

 • ارزش والای شاهنامه
  دکتر محمد امین ریاحی - بخش ششم
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
    دیدیم که در متون قرنهای نزدیک به فردوسی به‌ندرت نامی و نمونه‌ای از شعر او به میان می‌آمد، اما این بار حکیم بزرگ و شاهکار جاویدان او در اوج عزت و عظمت جای می‌گیرد، و در ورق‌زدن هر تذکره‌ای می‌بینیم که میان او و دیگر شاعران فاصلة بسیاری است. این معنی را مثلاً در بررسی «مجمل فصیحی» و «مجالس‌المؤمنین» یا هر تذکرة دیگر از قرن هشتم به بعد در مقایسة حجم مطالب مربوط به فردوسی و شاعران دیگر آشکارا می‌توان دید. در اوایل قرن هشتم حمدالله مستوفی دستنویس‌های فراوانی […]

    دیدیم که در متون قرنهای نزدیک به فردوسی به‌ندرت نامی و نمونه‌ای از شعر او به میان می‌آمد، اما این بار حکیم بزرگ و شاهکار جاویدان او در اوج عزت و عظمت جای می‌گیرد، و در ورق‌زدن هر تذکره‌ای می‌بینیم که میان او و دیگر شاعران فاصلة بسیاری است. این معنی را مثلاً در بررسی «مجمل فصیحی» و «مجالس‌المؤمنین» یا هر تذکرة دیگر از قرن هشتم به بعد در مقایسة حجم مطالب مربوط به فردوسی و شاعران دیگر آشکارا می‌توان دید. در اوایل قرن هشتم حمدالله مستوفی دستنویس‌های فراوانی […]

 • جهان معنوی ایرانی
  هانری کُربن - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
    اشاره: هفته پیش بخش نخست گزارش‌گونة پروفسور کُربن از کتاب چندجلدی «اسلام ایرانی» که به قول خود او «حاصل بیش از بیست سال تحقیق و تدریس‌» است، از نظر علاقه‌مندان گذشت. آنچه در پی می‌آید، تلخیصی نسبتاً جامع از ادامه همین مطلب است که در خصوص دیدگاه روزبهان بقلی شیرازی است. *** دوران «اسطوره‌زدایی» ما، سرسختانه به کار «قداست‌زدایی» از جمال مشغول است؛ چندان که درک امر مینوی در محضر جمال، ممکن است برایش غیرعادی و حتی عجیب و غریب جلوه کند؛ اما این درک، به نزد همه خاصان […]

    اشاره: هفته پیش بخش نخست گزارش‌گونة پروفسور کُربن از کتاب چندجلدی «اسلام ایرانی» که به قول خود او «حاصل بیش از بیست سال تحقیق و تدریس‌» است، از نظر علاقه‌مندان گذشت. آنچه در پی می‌آید، تلخیصی نسبتاً جامع از ادامه همین مطلب است که در خصوص دیدگاه روزبهان بقلی شیرازی است. *** دوران «اسطوره‌زدایی» ما، سرسختانه به کار «قداست‌زدایی» از جمال مشغول است؛ چندان که درک امر مینوی در محضر جمال، ممکن است برایش غیرعادی و حتی عجیب و غریب جلوه کند؛ اما این درک، به نزد همه خاصان […]

 • گوهر تابان عالم ملکوت
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
    چو نوعروس فلک راه حجله‌خانه گرفت سپیدة سحری جشن شادمانه گرفت به نازمندیِ طاووس و خوشخرامی کبک در آسمان به دوصد جلوه هر کرانه گرفت سرود خوشدلی از بام آسمان برخاست زمانه سرخوشی از دلنشین ترانه گرفت چو برق تیغ جهانگیرش از فلک رخشید خروشِ فتح جهان، گونة فسانه گرفت سروش عالم غیب از فراز بام سپهر نویدبخش زمان شد، غم از زمانه گرفت به طردِ تیره‌شب جوْر و بت‌پرستی و جهل خجسته پرتوِ خورشید، تازیانه گرفت به جای بوم ضلالت، همای عزّ و شرف به بامِ گیتیِ آشفته، […]

    چو نوعروس فلک راه حجله‌خانه گرفت سپیدة سحری جشن شادمانه گرفت به نازمندیِ طاووس و خوشخرامی کبک در آسمان به دوصد جلوه هر کرانه گرفت سرود خوشدلی از بام آسمان برخاست زمانه سرخوشی از دلنشین ترانه گرفت چو برق تیغ جهانگیرش از فلک رخشید خروشِ فتح جهان، گونة فسانه گرفت سروش عالم غیب از فراز بام سپهر نویدبخش زمان شد، غم از زمانه گرفت به طردِ تیره‌شب جوْر و بت‌پرستی و جهل خجسته پرتوِ خورشید، تازیانه گرفت به جای بوم ضلالت، همای عزّ و شرف به بامِ گیتیِ آشفته، […]

 • گرامى
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
  ابوعمرو نجید: هر که در چشم خویش گرامى بوَد، آسان ‏باشد بر او گناه او. تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • کلید
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
  على هجویرى: کلید درِ بهشت به جز منع‏ نفْس از اغراض وى نیست. کشف‏المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • از اندرزهای آذرپاد مهراسپندان
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
  ـ راستگو باش تا پایدار باشی. ـ فروتن باش تا دوستان بسیار داشته باشی. ـ دوست بسیار داشته باش تا نامور باشی. ـ بنام باش تا زندگانی به نیکی گذرانی. ـ دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی. ـ جوانمرد باش تا آسمانی باشی. ـ زن دیگری را فریب مده تا روانت گناهکار نگردد. ـ روان خود را به خشم و کینه میالای. ـ در انجمن نزد مرد نادان منشین تا تو را نادان ندانند. ـ به دارایی کسی چشم مینداز؛ زیرا دارایی و خوشی جهان مانند مرغی است […]

 • برگی از دفترهای کهن
  بوی جوی مولیان
  نظامی عروضی
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
  چنین آورده‌اند که نصر بن احمد که واسطه عقد آل‌سامان بود و اوج دولت آن خاندان، ایام ملک او بود و… خزائن آراسته و لشکر جرّار و بندگان فرمانبردار. زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان. مگر یک سال نوبت هری۱ بود، به فصل بهار به بادغیس که بادغیس خرّم‌ترین چراخوارهای خراسان و عراق است، قریب هزار ناو هست پر آب و علف که هم یکی لشکری را تمام باشد. چون ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش […]

 • ارزش والای شاهنامه
  دکتر محمد امین ریاحی - بخش پنجم
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
    منابع کهن که نظر مساعدی دربارة محمود داشته‌اند و می‌خواستند دامن او را از گناه حق‌ناشناسی دربارة حکیم طوس بشویند، تفتین درباریان را از موجبات خشم محمود شمرده‌اند. بدیهی است که بدگویان می‌بایست مسائلی را بهانة بدگویی قرار دهند تا به نتیجه برسند و بحث ما در چگونگی آن مسائل است. این مسائل ممکن است با تغییر سیاست فرهنگی دستگاه محمود، بعد از عزل فضل بن احمد اسفراینی وزیر ایران‌دوست، و نشستن احمد بن حسن میمندی بر جای او ارتباط داشته باشد. اسفراینی از پروردگان دستگاه سامانیان و از […]

    منابع کهن که نظر مساعدی دربارة محمود داشته‌اند و می‌خواستند دامن او را از گناه حق‌ناشناسی دربارة حکیم طوس بشویند، تفتین درباریان را از موجبات خشم محمود شمرده‌اند. بدیهی است که بدگویان می‌بایست مسائلی را بهانة بدگویی قرار دهند تا به نتیجه برسند و بحث ما در چگونگی آن مسائل است. این مسائل ممکن است با تغییر سیاست فرهنگی دستگاه محمود، بعد از عزل فضل بن احمد اسفراینی وزیر ایران‌دوست، و نشستن احمد بن حسن میمندی بر جای او ارتباط داشته باشد. اسفراینی از پروردگان دستگاه سامانیان و از […]

 • جهان معنوی ایرانی
  هانری کُربن - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی - بخش اول
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
    اشاره: پروفسور هانری کربن در طول عمر پربارش آثار متعددی آفریده که شاید مهمترینش کتاب چندجلدی «اسلام ایرانی» باشد که به قول خود او «حاصل بیش از بیست سال تحقیق و تدریس‌» است. خوشبختانه چند سالی است که آقای دکتر رحمتی با دقت و همت بلندشان سه جلد از آن را ترجمه و منتشر کرده‌اند که به رغم اهمیت بسیارش در شناخت وجه معنوی ایران، به دلایلی دشوارخوان است؛ اما خوشبختانه خود کربن در آغاز مجلد سوم به گزارش‌گونه‌ای از این کتاب مفصل دست زده است که برای علاقه‌مندان […]

    اشاره: پروفسور هانری کربن در طول عمر پربارش آثار متعددی آفریده که شاید مهمترینش کتاب چندجلدی «اسلام ایرانی» باشد که به قول خود او «حاصل بیش از بیست سال تحقیق و تدریس‌» است. خوشبختانه چند سالی است که آقای دکتر رحمتی با دقت و همت بلندشان سه جلد از آن را ترجمه و منتشر کرده‌اند که به رغم اهمیت بسیارش در شناخت وجه معنوی ایران، به دلایلی دشوارخوان است؛ اما خوشبختانه خود کربن در آغاز مجلد سوم به گزارش‌گونه‌ای از این کتاب مفصل دست زده است که برای علاقه‌مندان […]

 • وادی ادبیات
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
    خلیج فارس نواب صفا شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم اردیبهشت را که مصادف با اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز است، «روز ملی خلیج فارس» نام نهاده است. ای خلیج فارس، جاویدان تویی مظهر ایرانی و ایران تویی اشک ما، خود قطره دریای توست تا سری داریم، خاک پای توست صخرة تو پیکر پولاد ما ای وجودت مایه ایجاد ما شوری آب تو زاشک شور ماست موجهایت موج شوق و شور ماست کی گذاریمت جدا از ما شوی تا جهان باقی ست، کی تنها شوی؟ کی سخن از کفر و […]

    خلیج فارس نواب صفا شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم اردیبهشت را که مصادف با اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز است، «روز ملی خلیج فارس» نام نهاده است. ای خلیج فارس، جاویدان تویی مظهر ایرانی و ایران تویی اشک ما، خود قطره دریای توست تا سری داریم، خاک پای توست صخرة تو پیکر پولاد ما ای وجودت مایه ایجاد ما شوری آب تو زاشک شور ماست موجهایت موج شوق و شور ماست کی گذاریمت جدا از ما شوی تا جهان باقی ست، کی تنها شوی؟ کی سخن از کفر و […]

Page 1 of 2512345...Last »