روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
  همرنگی محمدمنور شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] روزی در نیشابور به محله‌ای می‌گذشت. کنّاسان چاه مبرَز پاک می‌کردند و آن نجاست به خیک می‌آوردند و در گوی می‌ریختند. صوفیان چون آنجا رسیدند، خویشتن را فراهم گرفتند و بینی بگرفتند و می‌گریختند. شیخ ایشان را بخواند و گفت: این نجاست به زفان حال با ما سخنی می‌گوید. می‌گوید: «ما آن طعام‌های بالذتیم و خوشبوی که شما سیم و زر بر ما می‌فشاندید و جانها از بهر ما نثار می‌کردید و هر سختی و مشقت که از آن حکایت نتوان کرد، در راه […]

 • پیروزی در هندیجان
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    همان گونه که برخی از صاحب‌نظران گفته‌اند، تا هنگامی که تاریخ‌های محلی سرزمین‌ها و اقوام گوناگون ایرانی نگاشته نشود، تاریخ جامع ایران را نمی‌توان به‌درستی و همه‌جانبه نوشت. همچنان که تا واژگان کنونی و پیشین گویش‌های ایرانی گردآوری و تدوین نشود، نمی‌شود فرهنگ جامع زبان‌های ایرانی را نوشت. یکی از نکاتی که در نگارش تاریخ‌های محلی باید در نظر داشت، توجه شایسته به تاریخ شفاهی، جغرافیا و آثار دیرینه و باستانی هر محل و منطقه است. مطلب زیر، روایتی کاملا متفاوت با تواریخ رسمی است که در بیان فروپاشی […]

    همان گونه که برخی از صاحب‌نظران گفته‌اند، تا هنگامی که تاریخ‌های محلی سرزمین‌ها و اقوام گوناگون ایرانی نگاشته نشود، تاریخ جامع ایران را نمی‌توان به‌درستی و همه‌جانبه نوشت. همچنان که تا واژگان کنونی و پیشین گویش‌های ایرانی گردآوری و تدوین نشود، نمی‌شود فرهنگ جامع زبان‌های ایرانی را نوشت. یکی از نکاتی که در نگارش تاریخ‌های محلی باید در نظر داشت، توجه شایسته به تاریخ شفاهی، جغرافیا و آثار دیرینه و باستانی هر محل و منطقه است. مطلب زیر، روایتی کاملا متفاوت با تواریخ رسمی است که در بیان فروپاشی […]

 • طریقت صفویه ترکیب‌بند محتشم
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش یازدهم
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    خواجه نقشبند را گفتند که: «سلسله شما به کجا می‌رسد؟» فرمود: «از سلسله کسی به جایی نمی‌رسد!» همین را سند قرار داده، نقشبندیان را فاقد سلسله خوانده و رشتة سلسله آنها را متأخر و ابداعی دانسته و شاخه «صحبت» و «خلافت» را بدون تحلیل و بررسی و پیگیری و پی‌جویی «رازِ» این شاخه و اتصال، امری بدیع شمرده‌اند و درباره نسبت روحانی که بحث مستقل و مفصلی دارد، نکته‌ها گرفته‌اند. در حالی که اولاً سخن خواجه نقشبند در نفی سلسله نیست، بلکه در اثبات اهمیت عمل و کردار است […]

    خواجه نقشبند را گفتند که: «سلسله شما به کجا می‌رسد؟» فرمود: «از سلسله کسی به جایی نمی‌رسد!» همین را سند قرار داده، نقشبندیان را فاقد سلسله خوانده و رشتة سلسله آنها را متأخر و ابداعی دانسته و شاخه «صحبت» و «خلافت» را بدون تحلیل و بررسی و پیگیری و پی‌جویی «رازِ» این شاخه و اتصال، امری بدیع شمرده‌اند و درباره نسبت روحانی که بحث مستقل و مفصلی دارد، نکته‌ها گرفته‌اند. در حالی که اولاً سخن خواجه نقشبند در نفی سلسله نیست، بلکه در اثبات اهمیت عمل و کردار است […]

 • جای پای شعر فرنگی در شعر فارسی
  استاد گرانمایه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    هر چه زیبایی و لطف در شعر امروز ایران دیده می‌شود، حاصل پیوند درخت فرهنگ ایرانی و درخت فرهنگ اروپایی است. در تمام ذرّات و مولکول‌های معنی‌دار و متعالی این خلاقیت، جای پای شعر و فضا و بلاغت و اسطوره و ادب اروپایی قابل تعقیب است. همان گونه که «دیوان غربی ـ شرقی» گوته، که یکی از بزرگترین آثار فرهنگ بشری است، از لقاح شعر اروپایی و شعر فارسی شکل گرفته است و هیچ کسی گوته را به «سرقت» یا «اقتباس» یا «ترجمه» متهم نمی‌کند و از این چشم‌انداز […]

    هر چه زیبایی و لطف در شعر امروز ایران دیده می‌شود، حاصل پیوند درخت فرهنگ ایرانی و درخت فرهنگ اروپایی است. در تمام ذرّات و مولکول‌های معنی‌دار و متعالی این خلاقیت، جای پای شعر و فضا و بلاغت و اسطوره و ادب اروپایی قابل تعقیب است. همان گونه که «دیوان غربی ـ شرقی» گوته، که یکی از بزرگترین آثار فرهنگ بشری است، از لقاح شعر اروپایی و شعر فارسی شکل گرفته است و هیچ کسی گوته را به «سرقت» یا «اقتباس» یا «ترجمه» متهم نمی‌کند و از این چشم‌انداز […]

 • در ستایش امام حسین(ع) و امام رضا(ع)
  نابترین شعر استقامت
  توران شهریاری (بهرامی)
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    امام‌حسین(ع) سرور آزادگان جهان است و از این رو شگفت نیست که ستودة آزادگان هر دین و دیاری باشد؛ چنا‌ن‌که شاعر زرتشتی، بانو شهریاری در دو سرودة زیر، جداگانه به ستایش آن حضرت و نوة گرامی‌اش حضرت امام رضا(ع) پرداخته است. برای این هم‌میهن هنرمند (که زادة ۱۳آبان ۱۳۱۰ در کرمان است)، آرزوی کامیابی می‌کنیم. ز جان گذشت که حق باز در جهان ماند ندای حق‌طلبی گرم و جاودان ماند که مرگ در ره حق، آرمان زندگی است به زیر بار ستم، زندگی چو بندگی است گذشت بهر حقیقت […]

    امام‌حسین(ع) سرور آزادگان جهان است و از این رو شگفت نیست که ستودة آزادگان هر دین و دیاری باشد؛ چنا‌ن‌که شاعر زرتشتی، بانو شهریاری در دو سرودة زیر، جداگانه به ستایش آن حضرت و نوة گرامی‌اش حضرت امام رضا(ع) پرداخته است. برای این هم‌میهن هنرمند (که زادة ۱۳آبان ۱۳۱۰ در کرمان است)، آرزوی کامیابی می‌کنیم. ز جان گذشت که حق باز در جهان ماند ندای حق‌طلبی گرم و جاودان ماند که مرگ در ره حق، آرمان زندگی است به زیر بار ستم، زندگی چو بندگی است گذشت بهر حقیقت […]

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
  احکام نجوم محمدمنور در آن وقت که شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] قدس‌الله روحه‌العزیز به نیشابور بود، یک سال مردمان سخن منجمان و حکمی که ایشان کرده بودند، بسیار می‌گفتند و عوام و خواص خلق به یک بار در زفان گرفته بودند که: «امسال چنین و چنین خواهد بود.» یک روز شیخ ما مجلس می‌گفت و خلق بسیار آمده بودند. به آخر مجلس شیخ ما گفت: «ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهیم گفت.» همه مردمان گوش و هوش به شیخ دادند تا چه خواهد گفت. شیخ گفت: «ای […]

 • ایرانیان و امام حسین(ع)
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
  پس از پیمان‌شکنی کوفیان و بروز واقعه خونبار عاشورا، عده‌ای از مردم کوفه پشیمان شدند و از رفتارشان توبه و استغفار کردند و پس از مرگ یزید، طی چند نوبت علیه امویان شوریدند. یکی از این موارد، قیام مختار بود که ابراهیم ـ پسر مالک اشترـ فرمانده بخشی از سپاه او بود. در لشکر مختار، ایرانیان فراوانی حضور داشتند؛ چنان‌که وقتی عبدالملک بن مروان با لشکری از شام بیرون آمد و خود را به نصیبین رسانید، مختار به نوشته دینوری در الاخبارالطوال ابراهیم بن اشتر را با ۲۰هزار سپاهی به […]

 • طریقت صفویه ترکیب‌بند محتشم
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش سوم
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
    صفویه و مسیحیت شادروان دکتر علی شریعتی درباره حادثه عاشورا و کربلا سخنان ارزشمندی را به صورت سلسله سخنرانی و مباحث درس و بحث به یادگار گذاشته، به‌ویژه مطالب مکتوب‌شدة «تشیع علوی و تشیع صفوی» که منبعی ارزنده و تطبیقی است. این قلم نیز همچون اکثریت قریب به اتفاق جوانان پیش از پیروزی انقلاب، از تمامی مجموعه آثار ایشان بهره‌مند بوده است. مطالب تقریری و تطبیقی دکتر شریعتی نکاتی مهم از آرا و عقاید و اندیشه اسلامی را شاید برای نخستین بار با مباحث مشابه در حوزه تفکر غربی […]

    صفویه و مسیحیت شادروان دکتر علی شریعتی درباره حادثه عاشورا و کربلا سخنان ارزشمندی را به صورت سلسله سخنرانی و مباحث درس و بحث به یادگار گذاشته، به‌ویژه مطالب مکتوب‌شدة «تشیع علوی و تشیع صفوی» که منبعی ارزنده و تطبیقی است. این قلم نیز همچون اکثریت قریب به اتفاق جوانان پیش از پیروزی انقلاب، از تمامی مجموعه آثار ایشان بهره‌مند بوده است. مطالب تقریری و تطبیقی دکتر شریعتی نکاتی مهم از آرا و عقاید و اندیشه اسلامی را شاید برای نخستین بار با مباحث مشابه در حوزه تفکر غربی […]

 • جاودان خرَد
  دکتر محمدمهدی ملایری
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
    احمد بن محمد مسکویه مؤلف «جاودان خرد» که به نقل یاقوت در ۹ صفر ۴۲۱ هجری بدرود زندگی گفته، از خاندانی ایرانی و زردشتی بوده که خود یا پدرش به دین اسلام گرویده و در دستگاه ابن‌عمید و پسرش ابوالفتح به کار دبیری پرداخته است. او چنان‌که خودش در «تجارت‌الامم»‌ نوشته،‌ مدت هفت سال شبانه‌روز در خدمت ابن‌عمید ـ وزیر رکن‌الدوله ـ به سر برده و سرپرستی کتابخانه او را بر عهده داشته و به همین جهت به «خازن» معروف شده و او را غالباً با کنیة‌ «ابوعلی خازن» […]

    احمد بن محمد مسکویه مؤلف «جاودان خرد» که به نقل یاقوت در ۹ صفر ۴۲۱ هجری بدرود زندگی گفته، از خاندانی ایرانی و زردشتی بوده که خود یا پدرش به دین اسلام گرویده و در دستگاه ابن‌عمید و پسرش ابوالفتح به کار دبیری پرداخته است. او چنان‌که خودش در «تجارت‌الامم»‌ نوشته،‌ مدت هفت سال شبانه‌روز در خدمت ابن‌عمید ـ وزیر رکن‌الدوله ـ به سر برده و سرپرستی کتابخانه او را بر عهده داشته و به همین جهت به «خازن» معروف شده و او را غالباً با کنیة‌ «ابوعلی خازن» […]

 • با سه شاعر ایران
  فریاد میهن
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
    به رودکی شاعر! سرود دیگری زان چنگ بگشای آغاز کن، آغاز راهی بی‌کرانه در پرده‌ای دیگر نوای دیگری زن پرواز کن از روی دیوار زمانه آیا نوایی مانده در چنگ تو، شاعر! کاین بندهای زنگ‌خورد قرنها را از پای این اشباح سرگردان گشاید؟ چنگی برآر و پاره کن طبل قرون را مگذار کاین‌سان هوید و بیهوده هاید۱ تا دختران رعد را بینی هماواز زین ابر عابر آذرخشی را بگیران آتش فکن در هستی این جمع جادو: رجّاله‌ها و جیره‌خواران و اجیران بنواز راه دیگری در پرده‌ای نو تا مردگان […]

    به رودکی شاعر! سرود دیگری زان چنگ بگشای آغاز کن، آغاز راهی بی‌کرانه در پرده‌ای دیگر نوای دیگری زن پرواز کن از روی دیوار زمانه آیا نوایی مانده در چنگ تو، شاعر! کاین بندهای زنگ‌خورد قرنها را از پای این اشباح سرگردان گشاید؟ چنگی برآر و پاره کن طبل قرون را مگذار کاین‌سان هوید و بیهوده هاید۱ تا دختران رعد را بینی هماواز زین ابر عابر آذرخشی را بگیران آتش فکن در هستی این جمع جادو: رجّاله‌ها و جیره‌خواران و اجیران بنواز راه دیگری در پرده‌ای نو تا مردگان […]

 • سه چیز
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
  یحیى بن معاذ رازى: اعمال محتاج است به سه‏خصلت: علم و نیت و اخلاص. و بلندترین پرهیزگارى تواضع ‏است. سهل شوشترى: هیچ معصیت عظیم‏تر از جهل نیست. ابوعمرو نجید: هر که در چشم خویش گرامى بوَد، آسان ‏باشد بر او گناهِ او. تذکره‌الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • پر از زخم
  محمد مهدی سیار
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
  هنوز ماتم زنهای خون جگر شده را هنوز داغ پدرهای بی ‌پسر شده را، کسی نبرده ز خاطر، کسی نخواهد برد ز یاد، خاطره باغ شعله‌ور شده را کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را نه آه مانده بر آیینه‌های کهنه شهر نه داغهای هرآیینه تازه‌تر شده را جنازه‌ها که می‌آمد، هنوز یادم هست جنازه‌های جوان، کوچه‌های تر شده را… نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد خبر دهید دو سه شاخة تبر شده را! خبر دهید دو سه […]

 • ایرانیان از نظر بیگانگان
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
  از باستان تا امروز از نظر تاریخى ایرانیان یکى از ملتهاى باستانی‌‏اند. از میان کشورهاى مشرق‌‏زمین که با یونان و روم برخورد داشته‌‏اند، تنها ایران استقلال خود را تا امروز حفظ کرده است.‏ آبراهام جکسن، شرق‌‏شناس آمریکایى (۱۹۳۷ـ۱۸۶۲)‏ گستره زبان فارسى گسترش و دامنه زبان فارسى خیلى وسیع‌‏تر از حدود و ثغور مناطقى است که تحت فرمان شاه است، این زبان، زبان ادبى قفقاز، ترکستان و هند مسلمان به شمار می‌‏رود. از بغداد تا تبت کوچک و از حیدرآباد تا سمینتوپولاتینسک (‏semintopolacinsk‏) همه جا زبان فارسى تعلیم و ترویج می‌‏شود. […]

 • سفرنامه عراق عجم
  ناصرالدین‌شاه قاجار
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
    سفرنامه عراق عجم از آثار ناصرالدین‌شاه است که استاد هاشم محدث تصحیح کرده و انتشارات اطلاعات به چاپ رسانده است. روز یکشنبه، بیست و نهم امروز سوار شدیم به عزم رفتن به سرکان و آرتیمان و تماشای آنجاها از همان راهی که همیشه می‌رفتیم. باز سوار شده، راندیم و از همان دره توتی گذشته، رسیدیم به یک تپه‌ای که مشرف به شهر بود و شهر «توی» از آنجا به‌خوبی دیده می‌شد و سنگهای بزرگی روی این تپه داشت که خیلی خوب می‌شد رفت زیر آن سنگها نشست و دوربین […]

    سفرنامه عراق عجم از آثار ناصرالدین‌شاه است که استاد هاشم محدث تصحیح کرده و انتشارات اطلاعات به چاپ رسانده است. روز یکشنبه، بیست و نهم امروز سوار شدیم به عزم رفتن به سرکان و آرتیمان و تماشای آنجاها از همان راهی که همیشه می‌رفتیم. باز سوار شده، راندیم و از همان دره توتی گذشته، رسیدیم به یک تپه‌ای که مشرف به شهر بود و شهر «توی» از آنجا به‌خوبی دیده می‌شد و سنگهای بزرگی روی این تپه داشت که خیلی خوب می‌شد رفت زیر آن سنگها نشست و دوربین […]

 • ایران‌‌گردی
  سمنان
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
    شهر سمنان ـ مرکز استان سمنان ـ در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان (در فاصله ۲۱۶ کیلومتری تا تهران)، قرار گرفته است. این شهر کهن، هفت محله معروف قدیمی دارد که عبارتند از: اسفنجان (اسپنژان)، لتیبار یا سی‌سر، شاهجو (جهادیه کنونی)، ناسار، زاوغان، کوشمغان، کدیور، عمرانکو و ملحی. از آنجا که سابقه مدنیت این منطقه بسیار قدیمی است، آثار تاریخی آن فراوان و متنوعند که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برج چهل‌دختران، قلعه‌های سارو، کاروانسرای سنگی آهوان، […]

    شهر سمنان ـ مرکز استان سمنان ـ در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان (در فاصله ۲۱۶ کیلومتری تا تهران)، قرار گرفته است. این شهر کهن، هفت محله معروف قدیمی دارد که عبارتند از: اسفنجان (اسپنژان)، لتیبار یا سی‌سر، شاهجو (جهادیه کنونی)، ناسار، زاوغان، کوشمغان، کدیور، عمرانکو و ملحی. از آنجا که سابقه مدنیت این منطقه بسیار قدیمی است، آثار تاریخی آن فراوان و متنوعند که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برج چهل‌دختران، قلعه‌های سارو، کاروانسرای سنگی آهوان، […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  شِدِر
  خسرو ناقد
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
    هـانس هـاینـریش شِدِر (۱۸۹۶ـ۱۹۵۷م)، شرق ‌شـناس، ایران‌شناس و زبان ‌شناس آلمانی در ۲۲ دسامبر سال ۱۸۹۶مر دوم دی‌ماه ۱۲۷۵، در شهر گوتینگن آلمان متولد شد. پدرش استاد الهیات پروتستان و مادرش نویسندة کتابهای کودکان و نوجوانان بود. شدر در دبیرستان، در کنار تحصیل زبان‌های کلاسیک و ادبیات کهن، زبان و ادبیات مدرن انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و عبری را آموخت. دلبستگی او بیش از همه به‌ فلسفة یونانی و مکتب انسان‌گرایی روم باستان بود. با این همه «اهمیت شاعران را بیش از فیلسوفان و مورخان» می‌دانست و از کتاب مقدس […]

    هـانس هـاینـریش شِدِر (۱۸۹۶ـ۱۹۵۷م)، شرق ‌شـناس، ایران‌شناس و زبان ‌شناس آلمانی در ۲۲ دسامبر سال ۱۸۹۶مر دوم دی‌ماه ۱۲۷۵، در شهر گوتینگن آلمان متولد شد. پدرش استاد الهیات پروتستان و مادرش نویسندة کتابهای کودکان و نوجوانان بود. شدر در دبیرستان، در کنار تحصیل زبان‌های کلاسیک و ادبیات کهن، زبان و ادبیات مدرن انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و عبری را آموخت. دلبستگی او بیش از همه به‌ فلسفة یونانی و مکتب انسان‌گرایی روم باستان بود. با این همه «اهمیت شاعران را بیش از فیلسوفان و مورخان» می‌دانست و از کتاب مقدس […]

 • از عرفان و اخلاق تا هزل و هجو در رباعیات خاقانی
  دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
    خاقانی شاعر نامدار قرن ششم را معمولاً به سرودن قصاید فاخر عرفانی و اخلاقی می‌شناسند؛ اما این شاعر بزرگ از جاذبه‌ طبع‌آزمایی در قالب‌های دیگر چشم نپوشیده است؛ ازجمله اقدام شاعر در سرودن نزدیک به سیصد رباعی را باید گونه‌ای از جولان هنرمندانه‌ وی در عرصه‌ای دانست که اگرچه چندان در حوزه‌ تخصص او نیست، ماهرانه از عهده‌ کار برآمده است. رباعیات خاقانی حاوی موضوعات گوناگونی از عرفان و اخلاق تا هزل و هجو است که البته بسامد این موضوعات کاملاً متفاوت است. سی‌‌و‌سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ […]

    خاقانی شاعر نامدار قرن ششم را معمولاً به سرودن قصاید فاخر عرفانی و اخلاقی می‌شناسند؛ اما این شاعر بزرگ از جاذبه‌ طبع‌آزمایی در قالب‌های دیگر چشم نپوشیده است؛ ازجمله اقدام شاعر در سرودن نزدیک به سیصد رباعی را باید گونه‌ای از جولان هنرمندانه‌ وی در عرصه‌ای دانست که اگرچه چندان در حوزه‌ تخصص او نیست، ماهرانه از عهده‌ کار برآمده است. رباعیات خاقانی حاوی موضوعات گوناگونی از عرفان و اخلاق تا هزل و هجو است که البته بسامد این موضوعات کاملاً متفاوت است. سی‌‌و‌سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ […]

 • ای شهیدان دین و وطن!
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
    ای شهیدان که رفته از نظرید در دل ما همیشه جلوه‌گرید غایب از دیدگان ما، لیکن حاضر اندر خیال سربه سرید جان فدا کرده بهر ملّت و دین سر ز کف داده بهر بوم و برید مایه افتخار و عزّ و شرف مظهر اعتبار جاه و فرید ای به خون گشتگان وطن که به دریای فیض غوطه ورید در بهشتید جاودانه مقیم همدم اولیای حق نظرید برخیِ مام میهنید، ارچند نازپرورد مادر و پدرید مادران را چه نازنین فرزند پدران را چه باشرف پسرید در صف رهروان وادی حق […]

    ای شهیدان که رفته از نظرید در دل ما همیشه جلوه‌گرید غایب از دیدگان ما، لیکن حاضر اندر خیال سربه سرید جان فدا کرده بهر ملّت و دین سر ز کف داده بهر بوم و برید مایه افتخار و عزّ و شرف مظهر اعتبار جاه و فرید ای به خون گشتگان وطن که به دریای فیض غوطه ورید در بهشتید جاودانه مقیم همدم اولیای حق نظرید برخیِ مام میهنید، ارچند نازپرورد مادر و پدرید مادران را چه نازنین فرزند پدران را چه باشرف پسرید در صف رهروان وادی حق […]

 • با کریمان
  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
  الهی! خواندی تأخیر کردم. فرمودی، تقصیر کردم. الهی! گفتی کریمم، امید بدان تمام است. تا کرم تو در میان است، ناامیدی حرام است. خواجه عبدالله انصاری نسخه مناسب چاپ

 • نگاهی به شاهنامه بهادری
  اولریش مارزولف - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
    در بخش نخست به هنرمندانی اشاره شد که در طراحی شاهنامه بهادری نقش داشته‌اند. از آن میان میرزا علی‌خان اصفهانی بود، نقاش تصویر شماره ۲٫ گرچه ادیب‌الممالک صحبتی از سایر هنرمندانی که در تصویرسازی شاهنامه همکاری داشته‌اند، به میان نیاورده، با این حال امضاهای بیشتری از دو هنرمند دیگر این مجموعه،‌ دیده می‌شود. اما تنها یک‌چهارم تصاویر دارای امضای مشخص هستند. اینک دیگر هنرمندان: حسینعلی بن ‌عبدالله خان که امضایش در مجموع هفت‌بار (شماره‌های ۵، ۷، ۹، ۲۳، ۲۶ و ۳۰) دیده می‌شود. به ‌خاطر کتب زیادی که مصور […]

    در بخش نخست به هنرمندانی اشاره شد که در طراحی شاهنامه بهادری نقش داشته‌اند. از آن میان میرزا علی‌خان اصفهانی بود، نقاش تصویر شماره ۲٫ گرچه ادیب‌الممالک صحبتی از سایر هنرمندانی که در تصویرسازی شاهنامه همکاری داشته‌اند، به میان نیاورده، با این حال امضاهای بیشتری از دو هنرمند دیگر این مجموعه،‌ دیده می‌شود. اما تنها یک‌چهارم تصاویر دارای امضای مشخص هستند. اینک دیگر هنرمندان: حسینعلی بن ‌عبدالله خان که امضایش در مجموع هفت‌بار (شماره‌های ۵، ۷، ۹، ۲۳، ۲۶ و ۳۰) دیده می‌شود. به ‌خاطر کتب زیادی که مصور […]

Page 1 of 2912345...Last »