روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • هزار بهشت
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  خواجه عبدالله انصاری: دوزخ بیگانه را بنگاه است و آشنا را گذرگاه است وعارفان را نظرگاه است. الهی، اگر مرا در دوزخ کنی، دعوی‌دار نیستم؛ و اگر در بهشت کنی، بی‌جمال تو خریدار نیستم. الهی، من به حور و قصور ننازم، اگر نفَسی با تو پردازم، از آن سازم. نسخه مناسب چاپ

 • ایران‌گردی
  قلعه سیب سوران
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
    شهرستان «سیب و سوران» به مرکزیت سوران در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. یکی از مناطق تاریخی این شهرستان، روستای سب است که قلعه خشتی‌اش آوازه دارد. «سوران» از جهاتی یادآور سردار نام‌آور اشکانی، «سورن» یا «سورنا» (۵۲-۸۲ پ.م) است که لشکر مجهز رومی به فرماندهی کراسوس را شکست داد و خاندانش یکی از هفت خاندان معروف ایرانی (در زمان اشکانیان و ساسانیان) بود و در ناحیه سیستان و بلوچستان حکم می‌راندند و برخی داستانهای مربوط به رستم در شاهنامه را برخاسته از این ناحیه می‌دانند. بر پایة […]

    شهرستان «سیب و سوران» به مرکزیت سوران در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. یکی از مناطق تاریخی این شهرستان، روستای سب است که قلعه خشتی‌اش آوازه دارد. «سوران» از جهاتی یادآور سردار نام‌آور اشکانی، «سورن» یا «سورنا» (۵۲-۸۲ پ.م) است که لشکر مجهز رومی به فرماندهی کراسوس را شکست داد و خاندانش یکی از هفت خاندان معروف ایرانی (در زمان اشکانیان و ساسانیان) بود و در ناحیه سیستان و بلوچستان حکم می‌راندند و برخی داستانهای مربوط به رستم در شاهنامه را برخاسته از این ناحیه می‌دانند. بر پایة […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
    اشاره: ایران‌شناسی مجموعه دستاوردهای مربوط به فرهنگ و تمدن و زبانهای ایرانی است که پیشینه‌ای چهارقرنی دارد، لیکن هرگز تاریخی مدون و تعریفی روشن نداشته و بررسی آن نیز اغلب به طور مقطعی و موضوعی صورت گرفته است. در این مقاله، بخشهای گوناگون ایران‌شناسی در اروپا، در قرون هفدهم تا بیستم، و سپس ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم به همراه تعریف علمی آن، به ترتیب تاریخی بررسی خواهد شد. گفتنی است که این نوشتار از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» برگرفته شده که زیر نظر آقای دکتر اسماعیل […]

    اشاره: ایران‌شناسی مجموعه دستاوردهای مربوط به فرهنگ و تمدن و زبانهای ایرانی است که پیشینه‌ای چهارقرنی دارد، لیکن هرگز تاریخی مدون و تعریفی روشن نداشته و بررسی آن نیز اغلب به طور مقطعی و موضوعی صورت گرفته است. در این مقاله، بخشهای گوناگون ایران‌شناسی در اروپا، در قرون هفدهم تا بیستم، و سپس ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم به همراه تعریف علمی آن، به ترتیب تاریخی بررسی خواهد شد. گفتنی است که این نوشتار از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» برگرفته شده که زیر نظر آقای دکتر اسماعیل […]

 • پاسداری زبان فارسی
  شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
    برخی موضوعها هست که از کثرت روشنی و بدیهی بودن، به گفتن نیازمند نیست؛ از آن جمله است اهمیت زبان فارسی برای ما ایرانیان. اما وقتی احساس شود این مهم، مقام خود را چنان که باید احراز نکرده است، ناگزیر تکرار موضوعی مسلّم، ضرورت پیدا می‌کند، به امید آنکه سودی داشته باشد. وقتی می‌خواهیم فرهنگ خود را بشناسیم و حفظ کنیم و مسحور و مقهور فرهنگهای قادر زمان نشویم، وقتی موجودیت فکری و منش ایرانی برای ما اهمیت دارد، گمان نمی‌کنم این مقصود جز به مدد زبان فارسی میسّر […]

    برخی موضوعها هست که از کثرت روشنی و بدیهی بودن، به گفتن نیازمند نیست؛ از آن جمله است اهمیت زبان فارسی برای ما ایرانیان. اما وقتی احساس شود این مهم، مقام خود را چنان که باید احراز نکرده است، ناگزیر تکرار موضوعی مسلّم، ضرورت پیدا می‌کند، به امید آنکه سودی داشته باشد. وقتی می‌خواهیم فرهنگ خود را بشناسیم و حفظ کنیم و مسحور و مقهور فرهنگهای قادر زمان نشویم، وقتی موجودیت فکری و منش ایرانی برای ما اهمیت دارد، گمان نمی‌کنم این مقصود جز به مدد زبان فارسی میسّر […]

 • به یاد وطن
  محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
    مِه کرد مسخرّ دره و کوه لُزَن‌ را پر کرد ز سیماب روان، دشت و چمن را گیتی به غبار دمه و میغ‌، نهان گشت گفتی که برفتند به جاروب‌، لزن را گم شد ز نظر کنگرة کوه جنوبی پوشید ز نظارگی آن وجه حسن را …گم شد ز نظر آن همه زیبایی و آثار وین حال فرا یاد من آورد وطن را شد داغ دلم تازه که آورد به یادم تاریکی و بدروزی ایران کهن را آن روز چه شد کایران ز انوار عدالت چون خُلد برین کرد […]

    مِه کرد مسخرّ دره و کوه لُزَن‌ را پر کرد ز سیماب روان، دشت و چمن را گیتی به غبار دمه و میغ‌، نهان گشت گفتی که برفتند به جاروب‌، لزن را گم شد ز نظر کنگرة کوه جنوبی پوشید ز نظارگی آن وجه حسن را …گم شد ز نظر آن همه زیبایی و آثار وین حال فرا یاد من آورد وطن را شد داغ دلم تازه که آورد به یادم تاریکی و بدروزی ایران کهن را آن روز چه شد کایران ز انوار عدالت چون خُلد برین کرد […]

 • ایرستان
  دکتر حبیب برجیان - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
    نام رسمی در سنوات پس از غروب اتحاد شوروی دو بار تغییر کرده است: بار نخست در سال ۱۹۹۱، شورای عالی جمهوری شمالی نام رسمی «جمهوری شوروی سوسیالیستی اوستیا» را برای کشور خود برگزید و در دسامبر ۱۹۹۳ عواطف و احساسات ملی مردم در نام تازة «جمهوری آلانیا ـ‌ اوستیا» تجلی یافت. نام مذکور البته عنوان رسمی و بین‌المللی کشوری است که مردمش در زبان خودی بدان «» و «ایرانستان» می‌گویند. اقتصاد پیش از دورة شوروی اقتصاد بر کشاورزی و دامداری متکی بود و صنعت عمده آن را معدن‌کاوی […]

    نام رسمی در سنوات پس از غروب اتحاد شوروی دو بار تغییر کرده است: بار نخست در سال ۱۹۹۱، شورای عالی جمهوری شمالی نام رسمی «جمهوری شوروی سوسیالیستی اوستیا» را برای کشور خود برگزید و در دسامبر ۱۹۹۳ عواطف و احساسات ملی مردم در نام تازة «جمهوری آلانیا ـ‌ اوستیا» تجلی یافت. نام مذکور البته عنوان رسمی و بین‌المللی کشوری است که مردمش در زبان خودی بدان «» و «ایرانستان» می‌گویند. اقتصاد پیش از دورة شوروی اقتصاد بر کشاورزی و دامداری متکی بود و صنعت عمده آن را معدن‌کاوی […]

 • انجام وظیفه تاریخى
  آخرین دفاعیه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی
  چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
    اشاره: در آستانه سالگرد حماسه ملی شدن صنعت نفت، با گرامیداشت یاد شهیدان، خاطره تلخ دخالت آمریکا و انگلیس را در برانداختن دولت ملی ایران از یاد نمی‌بریم؛ هرچند که با تأخیری دیرهنگام آنها به دست‌داشتن خود اعتراف کرده‌اند؛ چنان که مادلین آلبرایت وزیر وقت امورخارجه آمریکا در سال ۲۰۰۰ گفت: «در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجّهند؛ ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز […]

    اشاره: در آستانه سالگرد حماسه ملی شدن صنعت نفت، با گرامیداشت یاد شهیدان، خاطره تلخ دخالت آمریکا و انگلیس را در برانداختن دولت ملی ایران از یاد نمی‌بریم؛ هرچند که با تأخیری دیرهنگام آنها به دست‌داشتن خود اعتراف کرده‌اند؛ چنان که مادلین آلبرایت وزیر وقت امورخارجه آمریکا در سال ۲۰۰۰ گفت: «در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجّهند؛ ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز […]

 • ۲۷ اسفندماه، زادروز دکتر عبدالحسین زرین‌کوب
  زرین‌کوب، کنجکاوی را در دانشجویان بر می‌انگیخت
  دکتر ابوطالب میرعابدینی ـ استاد دانشگاه
  چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
    خانواده همسر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب را ازمشهد می‌شناختم. زنده‌یاد قمر آریان با همسرم ـ زنده‌یاد دکتر مهین‌دخت صدیقیان ـ روابط دوستانه و صمیمانه‌ای داشتند. من در دانشگاه تهران شاگرد دکتر زرین‌کوب بودم و پس از آن جدا از رابطه شاگرد و استادی، به سبب آشنایی قبلی ارتباط نزدیکتری پیدا کردیم. زمانی که در نیشابور مسئول اداره فرهنگ آنجا بودم، گاهی هر دو به نیشابور می‌آمدند و مدتی با هم بودیم. من چون در نیشابور مدتی ساکن بودم، با خصوصیات فرهنگی، تاریخی و بناهای تاریخی‌اش کاملاً آشنا بودم. دکتر زرین‌کوب […]

    خانواده همسر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب را ازمشهد می‌شناختم. زنده‌یاد قمر آریان با همسرم ـ زنده‌یاد دکتر مهین‌دخت صدیقیان ـ روابط دوستانه و صمیمانه‌ای داشتند. من در دانشگاه تهران شاگرد دکتر زرین‌کوب بودم و پس از آن جدا از رابطه شاگرد و استادی، به سبب آشنایی قبلی ارتباط نزدیکتری پیدا کردیم. زمانی که در نیشابور مسئول اداره فرهنگ آنجا بودم، گاهی هر دو به نیشابور می‌آمدند و مدتی با هم بودیم. من چون در نیشابور مدتی ساکن بودم، با خصوصیات فرهنگی، تاریخی و بناهای تاریخی‌اش کاملاً آشنا بودم. دکتر زرین‌کوب […]

 • دوزخ
  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
  خواجه عبدالله انصاری: بیگانه را بنگاه است و آشنا را گذرگاه است وعارفان را نظرگاه است. الهی، اگر مرا در کنی، دعوی‌دار نیستم؛ و اگر در بهشت کنی، بی‌جمال تو خریدار نیستم. الهی، من به حور و قصور ننازم، اگر نفسی با تو پردازم، از آن هزار بهشت سازم. نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ
  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
  کوروش کوروش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمانروایی آفریده شده‌اند، و به گفته‌ امرسون Emerson همه‌ مردم از تاجگذاری ایشان شاد می‌شوند. در اداره‌ امور به همان گونه شایستگی داشت که در کشورگشاییهای حیرت‌انگیر؛ با شکست‌خوردگان به بزرگواری رفتار می‌کرد و نسبت به دشمنان سابق خود مهربانی می‌کرد. پس شگفت نیست که یونانیان درباره‌‌اش داستانهای بی‌شمار نوشته و او را بزرگترین پهلوان جهان پیش از اسکندر دانسته باشند. او زیبا و خوش‌اندام بود؛ چه، ایرانیان تا آخرین روزهای دوره‌ هنر باستانی خویش به وی همچون نمونه زیبایی اندام […]

 • ایرستان
  دکتر حبیب برجیان - بخش اول
  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
    اشاره: از مجموعه مقالاتی که در «آفرین‌نامة ریاحی» (تقدیم‌شده به مرحوم دکتر محمد امین ریاحی) به چاپ رسیده، یکی نیز مطلب حاضر است که با تلخیص و حذف مآخذ تقدیم می‌شود: شناخت جمهوری کوچک مرسوم به «اُسِتیا» (Qssetia) از هر جهت برای ما ایرانیان دارای اهمیت است. این جمهوری در قفقاز شمالی و وابسته به فدراسیون روسیه است و زبان آن، آسی، عضوی از خانواده زبان‌های ایران و خویشاوند با زبان ماست. آس‌ها خود را «ایر» (مفرد) و «ایران» (جمع)، زبان خود را «ایرانی» و میهن خود را «» […]

    اشاره: از مجموعه مقالاتی که در «آفرین‌نامة ریاحی» (تقدیم‌شده به مرحوم دکتر محمد امین ریاحی) به چاپ رسیده، یکی نیز مطلب حاضر است که با تلخیص و حذف مآخذ تقدیم می‌شود: شناخت جمهوری کوچک مرسوم به «اُسِتیا» (Qssetia) از هر جهت برای ما ایرانیان دارای اهمیت است. این جمهوری در قفقاز شمالی و وابسته به فدراسیون روسیه است و زبان آن، آسی، عضوی از خانواده زبان‌های ایران و خویشاوند با زبان ماست. آس‌ها خود را «ایر» (مفرد) و «ایران» (جمع)، زبان خود را «ایرانی» و میهن خود را «» […]

 • دانشنامه زبان و ادب فارسی
  دکتر اسماعیل سعادت ـ عضو پیوسته فرهنگستان
  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
    دانشنامه راکتاب یا مجموعة‌ کتابهایی تعریف کرده‌اند، حاوی اطلاعات جامعی دربارة همة شاخه‌ها یا بعضی از شاخه‌های دانش بشری که به صورت مقالاتی ـ معمولاً مرتب به ترتیب الفبایی ـ فراهم آمده است. دانشنامه‌ها در هر کشوری منعکس‌کنندة فرهنگ و تمدن و میزان پیشرفت علمی آن کشورند. اینکه در قدیم، در سرزمینهای غربی، به بعضی از آنها عنوان لاتینی «اسپکولوم» (Speculum = آینه، مرآت)، یا «ایماگو» (Imago= تصویر) داده‌اند، ناظر به همین معناست. هرچه کشوری که در دانش و فن و هنر پیشرفته‌تر باشد و در تولید و توسعة […]

    دانشنامه راکتاب یا مجموعة‌ کتابهایی تعریف کرده‌اند، حاوی اطلاعات جامعی دربارة همة شاخه‌ها یا بعضی از شاخه‌های دانش بشری که به صورت مقالاتی ـ معمولاً مرتب به ترتیب الفبایی ـ فراهم آمده است. دانشنامه‌ها در هر کشوری منعکس‌کنندة فرهنگ و تمدن و میزان پیشرفت علمی آن کشورند. اینکه در قدیم، در سرزمینهای غربی، به بعضی از آنها عنوان لاتینی «اسپکولوم» (Speculum = آینه، مرآت)، یا «ایماگو» (Imago= تصویر) داده‌اند، ناظر به همین معناست. هرچه کشوری که در دانش و فن و هنر پیشرفته‌تر باشد و در تولید و توسعة […]

 • تبریز قدسی
  مولوی جلال الدین محمد بلخی خراسانی
  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
    … شد سوی تبریز و کوی گلستان خفته امّیدش فراز گل، ستان۱ زد ز دارالملک تبریز سَنی۲ بر امیدش روشنی بر روشنی جانشْ خندان شد از آن روضه‌ی رجال از نسیم یوسف و مصر وصال گفت: یا حادی، اَنخ لی ناقتی۳ جاء إسعادی و طارَت فاقتی اُبرُکی یا ناقتی، طاب الامور انّ تبریزاً مُناخاتُ الصدور إسرَحی یا ناقتی، حول الریاض انّ تبریزاً لنا نعم المُفاض ساربانا، بار بگشا ز اشتران شهر تبریز است و کوی گلستان فرّ فردوسی‌ است این پالیز را شعشعه‌ی عرشی‌ست این تبریز را۴ هر زمانی […]

    … شد سوی تبریز و کوی گلستان خفته امّیدش فراز گل، ستان۱ زد ز دارالملک تبریز سَنی۲ بر امیدش روشنی بر روشنی جانشْ خندان شد از آن روضه‌ی رجال از نسیم یوسف و مصر وصال گفت: یا حادی، اَنخ لی ناقتی۳ جاء إسعادی و طارَت فاقتی اُبرُکی یا ناقتی، طاب الامور انّ تبریزاً مُناخاتُ الصدور إسرَحی یا ناقتی، حول الریاض انّ تبریزاً لنا نعم المُفاض ساربانا، بار بگشا ز اشتران شهر تبریز است و کوی گلستان فرّ فردوسی‌ است این پالیز را شعشعه‌ی عرشی‌ست این تبریز را۴ هر زمانی […]

 • پند گرفتن
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
  سعدی: هر که بر زیردستان نبخشاید، به جوْر زبردستان گرفتار آید. نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، از آن پیش که پسینیان به واقعه ایشان مَثل زنند. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ
  سلطنت علم
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
  آورده‌اند که سلطان محمود به شهر غزنین بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود به باغ هزاردرخت؛ روی به ابوریحان کرد و گفت: «من ازین چهار در، از کدام بیرون خواهم رفت؟ حکم کن و اختیار آن بر پارة کاغذ نویس و در زیر نهالی [تشک] من نهْ.» ابوریحان اسطرلاب خواست و ارتفاع بگرفت و ساعتی اندیشه نمود و بر پاره‌­ای کاغذ بنوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت: «حکم کردی؟» گفت: «کردم.» محمود بفرمود تا تیشه و بیل آوردند، بر دیواری که به جانب مشرق است دری پنجمین […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  مجتبی مینوی
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    مجتبی مینوی ۱۹ بهمن ۱۲۸۲ش در شهر مقدس سامرا متولد شد. در سال ۱۲۹۰ به همراه خانواده به ایران بازگشت و تحصیلات را در دارالفنون و سپس دارالمعلمین گذراند. سال ۱۳۰۲ در مجلس شورا به عنوان تندنویس مشغول کار شد و در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد پروفسور هرتسفلد آلمانی آغاز کرد. در ۱۳۰۷ نخست به‌ عنوان معاون دفتر سرپرستی محصلین در سفارت ایران در فرانسه به آن کشور اعزام شد، ولی پس از چند ماه به ایران برگشت و ریاست کتابخانه معارف (کتابخانه ملی) را عهده‌دار […]

    مجتبی مینوی ۱۹ بهمن ۱۲۸۲ش در شهر مقدس سامرا متولد شد. در سال ۱۲۹۰ به همراه خانواده به ایران بازگشت و تحصیلات را در دارالفنون و سپس دارالمعلمین گذراند. سال ۱۳۰۲ در مجلس شورا به عنوان تندنویس مشغول کار شد و در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد پروفسور هرتسفلد آلمانی آغاز کرد. در ۱۳۰۷ نخست به‌ عنوان معاون دفتر سرپرستی محصلین در سفارت ایران در فرانسه به آن کشور اعزام شد، ولی پس از چند ماه به ایران برگشت و ریاست کتابخانه معارف (کتابخانه ملی) را عهده‌دار […]

 • سرزمین من، مادر من
  دکتر نصرالله پورجوادی ـ عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    مادرم را دوست داشتم. عاشقش بودم. پدرم را هم خیلی دوست داشتم؛ ولی مادرم را جور دیگری می‌خواستم. نمی‌توانم بگویم یکی را بیشتر از دیگری دوست داشتم؛ ولی مثل اینکه هر کدامشان را نوع دیگری دوست داشتم. مگر دوست داشتن فقط یک نوع است؟ نمی‌دانم چرا اینقدر مادرم را دوست داشتم. الان که فکرش را می‌کنم، اشک از چشمانم سرازیر است. یک چیزی در چشمهایش بود. در لپ و دهانش، در پیشانی نورانی‌اش، در حرف زدنش. گریه‌های او را هیچ وقت فراموش نکرده‌ام. برای هر چیزی گریه می‌کرد: برای […]

    مادرم را دوست داشتم. عاشقش بودم. پدرم را هم خیلی دوست داشتم؛ ولی مادرم را جور دیگری می‌خواستم. نمی‌توانم بگویم یکی را بیشتر از دیگری دوست داشتم؛ ولی مثل اینکه هر کدامشان را نوع دیگری دوست داشتم. مگر دوست داشتن فقط یک نوع است؟ نمی‌دانم چرا اینقدر مادرم را دوست داشتم. الان که فکرش را می‌کنم، اشک از چشمانم سرازیر است. یک چیزی در چشمهایش بود. در لپ و دهانش، در پیشانی نورانی‌اش، در حرف زدنش. گریه‌های او را هیچ وقت فراموش نکرده‌ام. برای هر چیزی گریه می‌کرد: برای […]

 • کردهای ایزدی مهرپرستان ایرانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    همی گویم و گفته‌ام بارها: بوَد کیش من مهر دلدارها پرستش به مستی ‌است درکیش مهر برونند زین حلقه هشیارها… (علامه طباطبایی) آغاز و انجام نوشتار، اهدا به اندوه ابدی دختران ایزدی که در بازار برده‌فروشان تازی جهان مدرن به نام اسلام فروخته شدند! این کندوکاو که نگاهی متفاوت و شاید تازه به پیشینة کردهای ایزدی است، می‌کوشد تا رشتة توانمند این مکتب کهنسال همسال با روزگار را هرچند به اختصار در حوزة تاریخ و ادبیات و هنر و سیاست که از دیرباز تا ایرانِ امروز ریشه دوانده است؛ […]

    همی گویم و گفته‌ام بارها: بوَد کیش من مهر دلدارها پرستش به مستی ‌است درکیش مهر برونند زین حلقه هشیارها… (علامه طباطبایی) آغاز و انجام نوشتار، اهدا به اندوه ابدی دختران ایزدی که در بازار برده‌فروشان تازی جهان مدرن به نام اسلام فروخته شدند! این کندوکاو که نگاهی متفاوت و شاید تازه به پیشینة کردهای ایزدی است، می‌کوشد تا رشتة توانمند این مکتب کهنسال همسال با روزگار را هرچند به اختصار در حوزة تاریخ و ادبیات و هنر و سیاست که از دیرباز تا ایرانِ امروز ریشه دوانده است؛ […]

 • ایران سرای امید
  هوشنگ ابتهاج (سایه)
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید * اگر چه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش خورشید شب دلا، دیدی که […]

    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید * اگر چه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش خورشید شب دلا، دیدی که […]

 • خواب و رنجش
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  سید برهان‏الدین محقق ترمذى: خنُک آنک چشمش و دلش نخسبد. واى بر آنک چشمش نخسبد و دلش بخسبد! آزادمرد آن باشد که ازرنجانیدن کسى نرنجد. جوانمرد آن باشد که مستحق‏رنجانیدن را نرنجاند. و نشان آن علم که الهى‏باشد، ترسگارى باشد و تواضع باشد. معارف نسخه مناسب چاپ

Page 1 of 1412345...Last »