حجم نقدینگی از مرز ۱۱۶۸۱ هزار میلیارد ‌ریال گذشت
سرویس اقتصادی ـ میزان نقدینگی در آبان امسال با رشد ۲۸درصدی سالانه از مرز ۱۱۶۸۱ هزار میلیارد ریال گذشت، در حالی‌که در ماه فوق میزان پول رشد ۶ر۲۷درصدی و میزان شبه پول افزایش ۱ر۲۸درصدی داشته است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در آبان امسال رشد ۸ر۲۶درصدی داشت و به رقم ۲۰۹۰ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات به نقل از بانک‌مرکزی، در آبان امسال میزان دارایی‌های سیستم بانکی به رقم ۲۷هزار و ۲۹۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آبان پارسال افزایش ۲ر۱۷درصدی داشته است.
از رقم فوق مبلغ ۵ر۵۶۷۳ هزار میلیارد ریال مربوط به دارایی‌های خارجی با رشد ۲ر۰درصدی و مبلغ ۲ر۲۰۹۰ هزار میلیارد ریال مربوط به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رشد ۸ر۲۶درصدی بوده است.
طبق این گزارش میزان نقدینگی در آبان امسال از مرز ۱۱۶۱۸ هزار میلیارد ریال گذشت که نسبت به آبان پارسال ۲۸درصد افزایش و نسبت به اسفند پارسال رشد ۲ر۱۴درصدی دارد. همچنین میزان پول در آبان امسال با رشد ۶ر۲۷درصدی به رقم ۱۴۹۷ هزار میلیارد ریال و میزان شبه پول با افزایش ۱ر۲۸درصدی به رقم ۱۰۱۲۱هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر، میزان وام‌ها و سپرده‌‌‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی کشور در آبان امسال از رقم ۵۹۱ میلیارد ریال فراتر رفت، اما نسبت به آبان پارسال کاهش ۴ر۱۸درصدی دارد.
گزارش فوق حاکی است که در آبان امسال میزان دارایی‌های بانک مرکزی به ۵۱۶۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۵ر۵درصدی رسید. از رقم فوق سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با کاهش ۴ر۱درصدی به ۵ر۳۳۶۳ هزار میلیارد ریال، میزان اسکناس و مسکوک با رشد ۸ر۷۹درصدی به رقم ۸ر۶۷ هزار میلیارد ریال، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی با افزایش ۲ر۳۴درصدی به رقم ۴ر۱۰۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان گذشته از رقم ۱۲۶۰ هزار میلیارد ریال گذشته است که با افزایش ۹ر۲۱درصدی مواجه است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم نشان می‌دهد که در این بخش میزان دارایی آنها با رشد ۷ر۲درصدی در آبان امسال به رقم ۲۲۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسید.
این بانک‌ها در آبان امسال حدود ۱۲۶۰ هزار میلیارد ریال سپرده نزد بانک مرکزی داشتند که رشد ۹ر۲۱درصدی نشان می‌دهد.
بدهی بخش دولتی به بانک‌های فوق هم در آبان گذشته افزایش ۱ر۳۲درصدی پیدا کرد و به ۳ر۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال رسید.
ضمن آنکه میزان بدهی بخش غیردولتی در ماه فوق هم رشد ۲ر۲۷درصدی داشت و از مرز ۸۵۷۲ هزار میلیارد ریال گذشت.
همچنین میزان دارایی‌های بانک‌های تجاری در آبان امسال با افزایش ۴ر۱۶درصدی به رقم ۸ر۳۵۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که ۲ر۳۲۶ هزار میلیارد ریال آن را دارایی‌های خارجی با رشد ۴ر۷درصدی،‌ رقم ۶ر۳۹هزار میلیارد ریال دیگر را اسکناس و مسکوک با کاهش ۳ر۷درصدی، حدود۹ر۳۷۷ هزار میلیارد ریال را بدهی بخش دولتی با افزایش ۸ر۲۵درصدی و بیش از ۱ر۱۳۰۷هزار میلیارد ریال هم بدهی بخش غیردولتی با رشد ۴ر۲۶ درصدی تشکیل داده است. ضمن آنکه در آبان امسال میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری با افزایش ۷ر۲۸درصدی از مرز ۲۰۰۸ هزار میلیارد ریال گذشت.
در این میان میزان دارایی‌های بانک‌های تخصصی در آبان امسال با رشد ۴ر۱۷درصدی به رقم ۹ر۴۲۳۴ هزار میلیارد ریال رسید.
دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در آبان امسال رشد ۷ر۱۹درصدی پیدا کرد و از ۶ر۵۱۲ هزار میلیارد ریال گذشت.
همچنین میزان اسکناس و سپرده بانک‌های تخصصی با افزایش ۱۲درصدی به ۳ر۹ هزار میلیارد ریال، میزان سپرده نزد بانک مرکزی با رشد ۲ر۱درصدی به ۶ر۹۴ هزار میلیارد ریال، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با رشد ۸ر۲۷درصدی به ۵ر۴۶۹ هزار میلیارد ریال و میزان بدهی بخش غیردولتی با افزایش ۲ر۱۵درصدی به رقم ۹ر۱۹۷۵هزار میلیارد ریال رسید.
در حالی که میزان سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌های تخصصی در آبان امسال با افزایش ۲۷درصدی رقم۱ر۱۱۴۷ هزار میلیارد ریال را تشکیل می‌داد.
در این میان میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در آبان امسال رشد ۵ر۵درصدی پیدا کرد و به ۹ر۵۷۸ هزار میلیارد ریال رسید.
طبق این گزارش میزان دارایی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در آبان امسال ۲ر۲۲درصد افزایش یافت و به رقم ۳ر۱۴۳۴۱ هزار میلیارد ریال رسید.
در این بخش میزان دارایی‌های خارجی با کاهش ۳درصدی حدود ۴ر۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال، میزان اسکناس و مسکوک با رشد ۱ر۶درصدی حدود ۶ر۴۸ هزار میلیارد ریال، میزان سپرده نزد بانک مرکزی با افزایش ۳ر۲۸ درصدی حدود ۱ر۹۴۴ هزار میلیارد ریال، میزان بدهی بخش دولتی با افزایش ۴۰درصدی بیش از ۹ر۶۲۳ هزار میلیارد ریال و میزان بدهی بخش غیردولتی با رشد ۶ر۳۲درصدی حدود ۳ر۵۲۸۹ هزار میلیارد ریال شده است.
همچنین میزان سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌های فوق با رشد ۹ر۲۸درصدی از ۸۱۲۹ هزار میلیارد ریال گذشت، در حالی‌که میزان بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش ۲ر۸۱درصدی داشت و به رقم ۸ر۲۲۷ هزار میلیارد ریال رسید.

Email this page

نسخه مناسب چاپ