بازدید فرماندار ایوان ازمرکز بهداشتی درمانی بخش زرنه
ایوانغرب – خبرنگار اطلاعات:دکتر احسان اکبری فرماندار ایوان از مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بخش زرنه این شهرستان بازدید کرد.
دراین بازدید دکتر رستمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان در باره ارائه خدمات پزشکی ودندانپزشکی وچگونگی ثبت اطلاعات مراجعین درسامانه سیب گزارشی ارائه داد وفرماندار ایوان ضمن گفتگو با پزشکان وپرسنل مرکز در جریان نحوه ارائه خدمات بخش های مختلف مرکز به مردم ازجمله خدمات پزشک خانواده قرار گرفت.

Email this page

نسخه مناسب چاپ