دیدگاه
مدر سم آرزوست!
محمد ترکمان
در روزگاری که صرف اقامت چند ساله و رای شهروندان می‌تواند موجب ورود مهاجرین به پارلمان‌های قانونگذاری‎ و شهری و نشستن در جایگاه‌های حکومتی و…بسیاری از کشورها شود؛ در ایران شهره به رواداری و کثیرالمله بودن، جریانی در برابر رای مردم می‌ایستد و می‌خواهد مانع ورود یک شهروند زرتشتی به شورای شهر یزد شود‎!
‎جای شهید مدر س خالی که کارپردازی مجلس شورای ملی را به ارباب کیخسرو شاهرخ سپرده بود و در جلسه ۲۱۸ مجلس شورای ملی در ۱۱۰ سال پیش گفت‎: «‎از همان راهی که اموراتمان فاسد شد؛ از همان راه باید اموراتمان را اصلاح کنیم‎.
‎در مملکت ایران؛ چهار برادر بودند که اینها با هم مباینت داشتند‎:
‎ایرانیان قدیم؛
نصارا؛
زرتشتیان؛
مسلمان‌ها‎.
‎بواسطه این که این‌ها با هم مباینت داشتند؛ مملکت از دست رفت. به جهت این اساس مقدس (مجلس شورای ملی)، این مباینت به کلی باید رفع بشود تا آن خرابی‌ها را که می‌دانید، برگردد و آباد بشود، تا این هم نشود، ممکن نیست‎*…»
‎‎۱۱۰ ‎سال پس از آن سخن باید گفت‎:‎‏ مدرسم آرزوست!‏
* مدرس در پنج دوره تقنینیهرجلد۱(ص۱۷)‏‎.

Email this page

نسخه مناسب چاپ