یادداشت
پرهیز از سیاست‌زدگى درکمک‌رسانی
محمد ترکمان
همچنان که تاب آورى ساختمان ها در تکانه ها ؛ نسبت مستقیمى با استحکام آنها دارد ،تاب آورى نظام هاى سیاسى و اجتماعى هم در برابر رویدادها ، نسبت مستقیمى با میزان انقباضى‌ یا انبساطى بودن آنها دارد.
امید آنکه ایران عزیز روز به روز از نظر سیاسى‌، اجتماعى‌، فرهنگى و اقتصادى تاب آورى بیشتر یافته و گشودگى افزونترى بیابد.
در شرایطى که به یمن رشد جامعه مدنى و تجربیات اندوخته در سال‌هاى گذشته به بهاى فراوان و سنگین شدن وزنه عقلانیت و اعتدال و میانه‌روى در جامعه ایرانى و روى کار آمدن دولت تدبیر و امید و مشارکت هوشیارانه ایرانیان در انتخابات ریاست جمهورى ، مجلس ، شوراى شهر و خبرگان‌، جامعه ایرانى نسبت به گذشته اى که در آن ، جریان انقباضى در میهن با اعتراض کنندگان به خطر خشک شدن دریاچه ارومیه در سال ۶۰ و برخى امدادگران زلزله ورزقان ، اهر ، هریس و روستاهاى آن منطقه در ۲۱ مرداد ۹۱ ، برخوردهاى ناشایست انجام شد و حتى به بازداشت و زندانى شدن تعدادى انجامید ، از شرایط انقباضى و متصلب آن ایام بحمدالله تا حدودى خارج شده است و فضاى خردمندانه ترى بر میهن حاکم است و مردم و کشور و مسئولین محترم صفحه اى نو در امداد رسانى به آسیب دیدگان در دهه‌هاى اخیر در تاریخ میهن گشودند که باید از همه آنان سپاسگزار بود ، جاى آن دارد که امر یارى رسانى به هم میهنان زلزله زده از هرگونه سیاست‌زدگى و تنش به دور مانده و تمامى تلاش ها ، صرف یارى رسانى و برخورد کارشناسانه با مشکلات موجود در منطقه زلزله زده و تعمیق وحدت ملى و انسجام و گستردگى بیشتر نهادهاى مدنى مستقل داوطلب یارى رسانى در پرتو مشى تدبیر و اعتدال و امید ، شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ