ثبت ملی ۹۰ اثر تاریخی شهرستان خمین
اراک – خبرنگار اطلاعات: ۹۰ اثر از ۲۵۰ اثر تاریخی شناسایی شده در کاوش های شهرستان خمین، به ثبت ملی رسیده است.
رئیس گروه حفظ و احیاء بناهای تاریخی میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: اولین فصل کاوش های مطالعاتی و بررسی های باستان شناسی در این شهرستان ازسال۸۳آغاز شد که دراین بررسی های سیستماتیک، ۲۵۰ اثر تاریخی شناسایی و از این تعداد۹۰ اثر تاریخی درفهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
اسماعیل شراهی افزود: ثبت آثاری مانند سنگ نگاره ها و منظر فرهنگی تیمره و دیگر نقاط تاریخی شهرستان خمین فتح بابی برای معرفی، حفظ و قرار گرفتن آثار در لوای قانون بوده است .
وی اظهارداشت: با توجه به اهمیتی که ناحیه خمین از حیث مطالعات باستان شناسی در این اداره کل داشت، چندین پایان نامه در حوزه فرهنگ خمین در ادوار مختلف در دانشگاه تهران دفاع شد زیرا این شهرستان محوطه ها و تپه های باستانی قابل توجه ای دارد اما اینکه آیا هر محوطه ای که در سطح این شهرستان وجود داردباید کاوش شود سوالی است که متخصصین امر باید به آن پاسخ دهند.
شراهی با بیان اینکه کاوش فرض مشخص و اهداف مشخص دارد و در هر نقطه ای به صرف تاریخی بودن امکان کاوش وجود ندارد، گفت: هرگاه به برداشت ها و فرض های حداقلی هم دست یابیم که باید فصل کاوشی جدیدی را در هر منطقه ای آغاز کنیم بی درنگ این اقدام را انجام خواهیم داد زیرا خود را پاسبان حدود فرهنگی و تاریخی استان می دانیم.وی با بیان اینکه کاوش های انجام شده آغازی بر انجام مطالعات و کاوش های باستان شناسی جامع تر در شهرستان خمین است، اظهارداشت:در سال جاری این اداره کل کاوش دست کند های وارونه و فرنق و ایجاد پایگاه های “دست کندهای خمین” و “سنگ نگاره های تیمره “را در دستور کار دارد و با بهره گیری از توان و ظرفیت های کارشناسی و با حمایت های مسئولان شهرستانی بدنبال احداث سایت موزه تهیق و ایجاد نمایشگاهی دائمی برای به نمایش گذاشتن اشیای حاصل از این کاوش ها است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ