بازپرسی از بقایی در دادسرای فرهنگ ورسانه ‏
سرویس خبر: حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و رضا جزء خراسانی با احضار دادسرای فرهنگ و رسانه به شعبه ۴ بازپرسی این دادسرا رفتند و در جلسه بازپرسی شرکت کردند. ‏در این جلسه فقط به اتهامات حمید بقایی رسیدگی شد.‏ رسیدگی به اتهامات علی اکبر جوانفکر و خراسانی به زمان دیگری موکول شد که متعاقباً اعلام می‌شود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ