ايران شناسی
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • دانایی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  عنصرالمعالی: به فضل و هنر خویش غرّه مباش و مپندار که تو همه چیز بدانستی. خویشتن را از جمله نادانان شمُر که دانا آنگه باشی که بر دانش خویش واقف گردی. قابوسنامه نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  چنین شنودم که مردی به سحرگاه از خانه به تاریکی بیرون آمد تا به گرمابه رود. در راه دوستی را از آن خویش بدید و گفت: «موافقت کنی تا به هم به گرمابه رویم؟» دوست گفت: «تا به در گرمابه با تو هم راهی کنم، لیکن در گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم.» تا به نزدیک گرمابه با وی رفت. به سر دو راهی رسیدند. پیش از آنکه آن دوست را خبر دادی، بازگشت و به راهی دیگر برفت. اتفاقاً طرّاری از پس این مرد همی آمد تا به گرمابه […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    شعردوست ایرانیان اغلب چند غزل از حافظ یا ابیاتى از فردوسى می‌‏خوانند. خوانندگان خوب بسیار مورد احترامند و دستمزد خوبى دریافت می‌‏کنند. شنیدن هر اپرایى، ایرانى را کسل و ملول می‌‏کند، درحالى که شنیدن الحان ملى، اشک از چشمان ایرانى سرازیر می‌‏سازد.‏ زبان فارسى را زود می‌‏توان آموخت؛ ولى به‌‏ندرت می‌‏توان آن را با چنان پاکیزگى صحبت کرد که کسى نفهمد گوینده، خارجى است. زبانى که مردم درس‌خوانده و تحصیل‌کرده بدان تکلم می‌‏کنند، زیبا و تواناست.‌‏‌‏‌‏‌‏ این زبان هم براى مقاصد شاعران متناسب است و هم براى اظهار تعبیرات […]

    شعردوست ایرانیان اغلب چند غزل از حافظ یا ابیاتى از فردوسى می‌‏خوانند. خوانندگان خوب بسیار مورد احترامند و دستمزد خوبى دریافت می‌‏کنند. شنیدن هر اپرایى، ایرانى را کسل و ملول می‌‏کند، درحالى که شنیدن الحان ملى، اشک از چشمان ایرانى سرازیر می‌‏سازد.‏ زبان فارسى را زود می‌‏توان آموخت؛ ولى به‌‏ندرت می‌‏توان آن را با چنان پاکیزگى صحبت کرد که کسى نفهمد گوینده، خارجى است. زبانى که مردم درس‌خوانده و تحصیل‌کرده بدان تکلم می‌‏کنند، زیبا و تواناست.‌‏‌‏‌‏‌‏ این زبان هم براى مقاصد شاعران متناسب است و هم براى اظهار تعبیرات […]

 • ایران‌گردی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    کاخ‌موزة صاحبقرانیه دهکدة نیاوران همواره یکی از بخشهای ییلاقی تهران بوده است. این منطقه در دوره قاجار نیز مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و ناصرالدینشاه در سال ۱۲۲۹ش حاج‌علیخان حاجب‌الدوله را مأمور ساخت عمارتی در باغ نیاوران کرد. چون در قدیم هر سی سال یک قرن در نظر گرفته می‌شد، ناصرالدینشاه در سی ویکمین سال حکومتش خود را صاحب قران نامید و این کاخ به «صاحبقرانیه» مشهور شد. بدین ترتیب عمارت خوابگاه، اندرون و حرمسرا ساخته شد که شامل چهل تا پنجاه ساختمان بود که هر یک دارای چهار […]

    کاخ‌موزة صاحبقرانیه دهکدة نیاوران همواره یکی از بخشهای ییلاقی تهران بوده است. این منطقه در دوره قاجار نیز مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و ناصرالدینشاه در سال ۱۲۲۹ش حاج‌علیخان حاجب‌الدوله را مأمور ساخت عمارتی در باغ نیاوران کرد. چون در قدیم هر سی سال یک قرن در نظر گرفته می‌شد، ناصرالدینشاه در سی ویکمین سال حکومتش خود را صاحب قران نامید و این کاخ به «صاحبقرانیه» مشهور شد. بدین ترتیب عمارت خوابگاه، اندرون و حرمسرا ساخته شد که شامل چهل تا پنجاه ساختمان بود که هر یک دارای چهار […]

 • تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران
  پیتر چلکوفسکی
  ترجمه داوود حاتمی - بخش سوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    مفهوم واقعی تعزیه در جوهرة آن بود و مشارکت در آن کمک به فلاح و رستگاری پنداشته می‌شد، چه رنج و محنت و مرگ شهیدان کربلا اسباب رهایی همه مؤمنان بود. به بازیگران ماهر دستمزد خوبی پرداخت می‌شد، تماشاگران نیز به آنها دستخوش و انعام می‌دادند. لباسها و لوازم صحنه گرانبها بودند. بعضی از وسایل تکیه دولت را از خزانه دربار می‌آوردند. ثبت است که ناصرالدین‌شاه، کالسکه سلطنتی خود را برای استفاده [در تعزیه] تیمور و نیز یک اتومبیل جدید دربار را برای [استفاده در تعزیه] سلیمان‌نبی به عاریت […]

    مفهوم واقعی تعزیه در جوهرة آن بود و مشارکت در آن کمک به فلاح و رستگاری پنداشته می‌شد، چه رنج و محنت و مرگ شهیدان کربلا اسباب رهایی همه مؤمنان بود. به بازیگران ماهر دستمزد خوبی پرداخت می‌شد، تماشاگران نیز به آنها دستخوش و انعام می‌دادند. لباسها و لوازم صحنه گرانبها بودند. بعضی از وسایل تکیه دولت را از خزانه دربار می‌آوردند. ثبت است که ناصرالدین‌شاه، کالسکه سلطنتی خود را برای استفاده [در تعزیه] تیمور و نیز یک اتومبیل جدید دربار را برای [استفاده در تعزیه] سلیمان‌نبی به عاریت […]

 • عصر مغول و نفوذ ایرانیان در چین
  دکتر شیرین بیانى - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    جانشینان قوبیلاى و رونق مسلمانى پس از مرگ قوبیلاى، نواده وى به نام تیمور بر تخت سلطنت نشست که هرچند دین بودایى داشت، دوره کوتاه حکومتش همچنان عهد اوج قدرت ایرانیان در چین بود. در دوره ولیعهدى او، روحانى دانشمندى به نام مولانا رضی‌‏الدین بخارى به دستگاه وى راه یافت و به زودى مشاور و همدم همیشگى تیمور گردید. وجود این شخص سبب شد که امپراتور جدید نظر بسیار مساعدى نسبت به مسلمانان داشته باشد. به طورکلى در عهد تیمور قاآن حکومت به دست ایرانیان اداره می‌‏شد: یک ایرانى […]

    جانشینان قوبیلاى و رونق مسلمانى پس از مرگ قوبیلاى، نواده وى به نام تیمور بر تخت سلطنت نشست که هرچند دین بودایى داشت، دوره کوتاه حکومتش همچنان عهد اوج قدرت ایرانیان در چین بود. در دوره ولیعهدى او، روحانى دانشمندى به نام مولانا رضی‌‏الدین بخارى به دستگاه وى راه یافت و به زودى مشاور و همدم همیشگى تیمور گردید. وجود این شخص سبب شد که امپراتور جدید نظر بسیار مساعدى نسبت به مسلمانان داشته باشد. به طورکلى در عهد تیمور قاآن حکومت به دست ایرانیان اداره می‌‏شد: یک ایرانى […]

 • ایران من! بنیاد من
  لایق شیرعلی تاجیکستان
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    ریشه من! منشأ اجداد من! اصل من! ! جان ما چون رشته‌ای دو بافت است بافت من! ای تار و پود یاد من! گر نباشی، سینه ما می‌درد دشمن ایمان من، جلاد من چند غافل ماندی از درد دلم یک تویی امروز هم‌فریاد من بعد سامانی مرا سامان نماند باد بر کف شد هنرآباد من از ورارود این‌همه غافل مباش دست رستم باز بر امداد من! نور جام جم بیفکن بر دلم شادمان کن این دل ناشاد من هر در تو مصدر لفظ دری‌ست مکتب من! مذهب من! داد […]

    ریشه من! منشأ اجداد من! اصل من! ! جان ما چون رشته‌ای دو بافت است بافت من! ای تار و پود یاد من! گر نباشی، سینه ما می‌درد دشمن ایمان من، جلاد من چند غافل ماندی از درد دلم یک تویی امروز هم‌فریاد من بعد سامانی مرا سامان نماند باد بر کف شد هنرآباد من از ورارود این‌همه غافل مباش دست رستم باز بر امداد من! نور جام جم بیفکن بر دلم شادمان کن این دل ناشاد من هر در تو مصدر لفظ دری‌ست مکتب من! مذهب من! داد […]

 • دوست و دشمن
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
  سعدی: هر آن سرّی که داری، با دوست درمیان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد؟ و هر بدی که توانی، به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران
  پیتر چلکوفسکی - ترجمه داوود حاتمی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    تعزیه در آغاز عبارت بود از چند واقعه (اپیزود) پیوستة سست و نارسا همراه با تک‌خوانی‌های رثایی طولانی و متعاقباً چند محادثه (یا گفتگو). به ندرت، عملی نمایشی به این نقشهای قرائتی یا سرایشی کاملاً ابتدایی به طور مستقیم منضم بود. در واقع بازیگران سطور مربوط به خودشان را از روی نسخه‌ای می‌خواندند که پهنایش در حدود ۵ و درازایش نزدیک به ۲۰ سانتی‌متر و در دستشان بود. این سنت ادامه یافت و حتی امروز نیز معمول است. شاید این امر تا حدودی بیانگر نهی شدن مسلمانان از نمایش […]

    تعزیه در آغاز عبارت بود از چند واقعه (اپیزود) پیوستة سست و نارسا همراه با تک‌خوانی‌های رثایی طولانی و متعاقباً چند محادثه (یا گفتگو). به ندرت، عملی نمایشی به این نقشهای قرائتی یا سرایشی کاملاً ابتدایی به طور مستقیم منضم بود. در واقع بازیگران سطور مربوط به خودشان را از روی نسخه‌ای می‌خواندند که پهنایش در حدود ۵ و درازایش نزدیک به ۲۰ سانتی‌متر و در دستشان بود. این سنت ادامه یافت و حتی امروز نیز معمول است. شاید این امر تا حدودی بیانگر نهی شدن مسلمانان از نمایش […]

 • عصر مغول و نفوذ ایرانیان در چین
  دکتر شیرین بیانى - بخش اول
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    اشاره: به رغم حوادث خونبارى که هجوم وحشیانه مغول در پى داشت، ایرانیان توانستند به‌تدریج مغولان را رام کنند و فرهنگ اصیل خود را جلوه‌‏گر سازند. آنچه در پى می‌‏آید، به اختصار به همین موضوع در روزگار نبیرة چنگیز، قوبیلاى می‌‏پردازد. زمامدارى قوبیلاىقاآن آغاز عصر جدیدى در امپراتورى جهانى مغول به شمار می‌‏آید و با دوران سی‌‏ساله قبل از آن تفاوت بسیار دارد: دوران گذشته، زمان کشور گشایی‌ها، ایجاد حکومتهاى موقت در مناطق اشغالى شرق و غرب، اطمینان نداشتن از پشت مرزها و رویارویى با تشنج‌ها و شورشها در […]

    اشاره: به رغم حوادث خونبارى که هجوم وحشیانه مغول در پى داشت، ایرانیان توانستند به‌تدریج مغولان را رام کنند و فرهنگ اصیل خود را جلوه‌‏گر سازند. آنچه در پى می‌‏آید، به اختصار به همین موضوع در روزگار نبیرة چنگیز، قوبیلاى می‌‏پردازد. زمامدارى قوبیلاىقاآن آغاز عصر جدیدى در امپراتورى جهانى مغول به شمار می‌‏آید و با دوران سی‌‏ساله قبل از آن تفاوت بسیار دارد: دوران گذشته، زمان کشور گشایی‌ها، ایجاد حکومتهاى موقت در مناطق اشغالى شرق و غرب، اطمینان نداشتن از پشت مرزها و رویارویى با تشنج‌ها و شورشها در […]

 • ایران‌گردی
  میمند صخره‌ای
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    این روستای صخره‌ای و دستکند در دهستان میمند از توابع شهر بابک در استان کرمان بین شهرهای یزد، کرمان و شیراز قرار دارد و با شماره ۴۱۳۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بنا بی‌گمان از نخستین سکونتگاههای بشری در ایران به شمار می‌رود و جالب اینجاست که هنوز مردم در آن زندگی می‌کنند که دارای آداب و رسوم خاصی هستند و در زبانشان هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می‌شود. برخی بر آنند که میمند در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد به دست […]

    این روستای صخره‌ای و دستکند در دهستان میمند از توابع شهر بابک در استان کرمان بین شهرهای یزد، کرمان و شیراز قرار دارد و با شماره ۴۱۳۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بنا بی‌گمان از نخستین سکونتگاههای بشری در ایران به شمار می‌رود و جالب اینجاست که هنوز مردم در آن زندگی می‌کنند که دارای آداب و رسوم خاصی هستند و در زبانشان هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می‌شود. برخی بر آنند که میمند در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد به دست […]

 • برگی از دفترهای کهن
  دانا و نادان
  عنصرالمعالی
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    نادان را مردم مدان و دانای بی‌هنر را دانا مشمر و پرهیزگار بی‌دانش را زاهد مدان. و با مردم نادان صحبت مکن، خاصه با نادانی که پندارد داناست. و بر جهل خرسند مشو و صحبت جز با مردم نیکنام مکن که از صحبت نیکان، مردم نیکنام شود؛ چنان‌که روغن کنجید از آمیزش با گل و بنفشه که به گل و بنفشه‌اش باز می‌خوانند از اثر صحبت ایشان. و کردار نیک را ناسپاس مباش و فراموش مکن و نیازمند خود را به سر باز مزن که وی را رنج نیازمندی […]

    نادان را مردم مدان و دانای بی‌هنر را دانا مشمر و پرهیزگار بی‌دانش را زاهد مدان. و با مردم نادان صحبت مکن، خاصه با نادانی که پندارد داناست. و بر جهل خرسند مشو و صحبت جز با مردم نیکنام مکن که از صحبت نیکان، مردم نیکنام شود؛ چنان‌که روغن کنجید از آمیزش با گل و بنفشه که به گل و بنفشه‌اش باز می‌خوانند از اثر صحبت ایشان. و کردار نیک را ناسپاس مباش و فراموش مکن و نیازمند خود را به سر باز مزن که وی را رنج نیازمندی […]

 • شهر آفتابها
  استاد خلیل الله خلیلی - افغانستان
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    این روزهای زودگذر همچو آبها ما را برند سوی عدم با شتابها هر روز ابر تیره کند روی آسمان ای جان فدای شهر من و آفتابها هر گز کسی سؤال مرا پاسخی نگفت من ماندم از زمانه و این لا جوابها دیگر مرا به جز دل من نیست رهنمون من آینه گزیدم و یاران کتابها از عقل ناامید شدم، ای جنون بتاز کان راه بود خم به خمش پیچ و تابها شاید ز بعد مرگ حقیقت شود عیان وین زندگی بوَد نظر ما به خوابها بر باد بود کاخ […]

    این روزهای زودگذر همچو آبها ما را برند سوی عدم با شتابها هر روز ابر تیره کند روی آسمان ای جان فدای شهر من و آفتابها هر گز کسی سؤال مرا پاسخی نگفت من ماندم از زمانه و این لا جوابها دیگر مرا به جز دل من نیست رهنمون من آینه گزیدم و یاران کتابها از عقل ناامید شدم، ای جنون بتاز کان راه بود خم به خمش پیچ و تابها شاید ز بعد مرگ حقیقت شود عیان وین زندگی بوَد نظر ما به خوابها بر باد بود کاخ […]

 • برگی از تاریخ
  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳
    پس از پیمان‌شکنی کوفیان و بروز واقعة خونبار عاشورا، عده‌ای از مردم کوفه پشیمان شدند و از رفتارشان توبه و استغفار کردند و پس از مرگ یزید، طی چند نوبت علیه امویان شوریدند. یکی از این موارد، قیام مختار بود که ابراهیم پسر مالک اشتر فرماندة بخشی از سپاه او بود. در لشکر مختار، ایرانیان فراوانی حضور داشتند؛ چنان‌که وقتی عبدالملک بن مروان با لشکری از شام بیرون آمد و خود را به نصیبین رسانید، مختار به نوشته دینوری در الاخبارالطوال ابراهیم بن اشتر را با ۲۰ هزار سپاهی […]

    پس از پیمان‌شکنی کوفیان و بروز واقعة خونبار عاشورا، عده‌ای از مردم کوفه پشیمان شدند و از رفتارشان توبه و استغفار کردند و پس از مرگ یزید، طی چند نوبت علیه امویان شوریدند. یکی از این موارد، قیام مختار بود که ابراهیم پسر مالک اشتر فرماندة بخشی از سپاه او بود. در لشکر مختار، ایرانیان فراوانی حضور داشتند؛ چنان‌که وقتی عبدالملک بن مروان با لشکری از شام بیرون آمد و خود را به نصیبین رسانید، مختار به نوشته دینوری در الاخبارالطوال ابراهیم بن اشتر را با ۲۰ هزار سپاهی […]

 • تعزیه؛ نمایش بومی پیشرو ایران
  پیتر چلکوفسکی - ترجمه داوود حاتمی - بخش نخست
  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳
    این عنوان یقیناً بحث‌انگیز است؛ اما شاید صحیح‌ترین توصیف از تنها نمایش (درام) بومی ارائه‌شدة دنیای اسلام باشد. «تعزیه» نمایشی آیینی است که قالب و مضمون آن از سنتی مذهبی ریشه‌دار متأثر است. این نمایش، اگرچه در ظاهر اسلامی، اما قویاً ایرانی است که در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگی خود ملهم است. ویژگی این نمایش آن است که صراحت و انعطاف را با حقایق کلی درهم می‌آمیزد و با یگانه ساختن هنر عامیانه روستایی و شهری ـ تفنن درباری ـ هیچ مرزی میان صورت ازلی و […]

    این عنوان یقیناً بحث‌انگیز است؛ اما شاید صحیح‌ترین توصیف از تنها نمایش (درام) بومی ارائه‌شدة دنیای اسلام باشد. «تعزیه» نمایشی آیینی است که قالب و مضمون آن از سنتی مذهبی ریشه‌دار متأثر است. این نمایش، اگرچه در ظاهر اسلامی، اما قویاً ایرانی است که در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگی خود ملهم است. ویژگی این نمایش آن است که صراحت و انعطاف را با حقایق کلی درهم می‌آمیزد و با یگانه ساختن هنر عامیانه روستایی و شهری ـ تفنن درباری ـ هیچ مرزی میان صورت ازلی و […]

 • تاریخ ادبیات فارسی
  دکتر محمدجعفر یاحقی
  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳
    تاریخ ادبیات، چنان که از نام آن پیداست، شامل دو بخش است: تاریخ و ادبیات. تاریخ را در اینجا به اختصار می‌توانیم سرگذشت چیزی را با توجه به ریشه‌ها و علل و عوامل آن چیز بدانیم؛ اما ادبیات به ویژه در سنت ایرانی مفهومی وسیع است که قدری نیاز به توضیح دارد: برخی «مجموعه‌ آثار مکتوب و بر جای مانده به هر زبان از روزگار نخست تا زمان حال» را ادبیات آن زبان می‌دانند. این تعریف تا حدی نارساست، برای آنکه اولاً ادبیات شفاهی و غیرمکتوب را شامل نمی‌شود، […]

    تاریخ ادبیات، چنان که از نام آن پیداست، شامل دو بخش است: تاریخ و ادبیات. تاریخ را در اینجا به اختصار می‌توانیم سرگذشت چیزی را با توجه به ریشه‌ها و علل و عوامل آن چیز بدانیم؛ اما ادبیات به ویژه در سنت ایرانی مفهومی وسیع است که قدری نیاز به توضیح دارد: برخی «مجموعه‌ آثار مکتوب و بر جای مانده به هر زبان از روزگار نخست تا زمان حال» را ادبیات آن زبان می‌دانند. این تعریف تا حدی نارساست، برای آنکه اولاً ادبیات شفاهی و غیرمکتوب را شامل نمی‌شود، […]

 • گهوارة گیتی، قفقاز
  استاد محمد حسین شهریار
  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳
    ‌ صحنه‌ای از نبرد ایلات قفقاز با سپاه روس در دفاع از خاک ایران نسخه مناسب چاپ

    ‌ صحنه‌ای از نبرد ایلات قفقاز با سپاه روس در دفاع از خاک ایران نسخه مناسب چاپ

 • بهشت عارفان
  چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳
  الهی، اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است، بی‌دیدار تو درد و داغ است. دوزخ بیگانه را بنگاه است و آشنا را گذرگاه است وعارفان را نظرگاه است! الهی، اگر مرا در دوزخ کنی، دعوی‌دار نیستم؛ و اگر در بهشت کنی، بی‌جمال تو خریدار نیستم. الهی، من به حور و قصور ننازم، اگر نفسی با تو پردازم، از آن هزار بهشت سازم. خواجه عبدالله انصاری نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفترهای کهن
  جوانمردی
  محمدمنور
  چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳
  شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] قدس‌الله روحه‌العزیز روزی در حمام بود. درویشی شیخ را خدمت می‌کرد و دست بر پشت شیخ می‌نهاد و شوخ۱ بر بازوی شیخ جمع می‌کرد؛ چنانک رسم قایمان۲ گرمابه باشد تا آن کس ببیند که او کاری کرده است. پس در میان این خدمت، از شیخ سؤال کرد که: «ای شیخ، چیست؟» شیخ ما حالی گفت: «آنک شوخ مرد پیش روی او نیاری.» همه مشایخ و ائمه نیشابور چون این سخن بشنودند،‌اتفاق کردند که کس در این معنی بهتر از این نگفته است! دست و دل آورده‌اند […]

 • ایران‌گردی
  کاشان زیبا
  چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳
    کاشان را شهری بسیار تمیز و خوب یافتیم. صرف ‌نظر از چند خانه و ساختمان خراب، بقیه بخشهای شهر، کوچه‌ها، خیابانها، بازارها و دکانها، آب‌انبارها و مساجد، همه تمیز و خوب حفظ شده بودند، رنگ‌آمیزی و نقاشیهای جالب داشتند و سنگفرش کوچه و خیابانها از پاره‌ای شهرهای اروپا هم بهتر به نظر می‌رسید. برای ما جای شادمانی زیادی بود که در یک شهر کاملاً‌ تمیز و نمونه وارد شده‌ایم. به همین جهت با کاروان خود به آهستگی در کوچه و خیابان کاشان حرکت می‌کردیم تا ساختمانها و معابر تمیز […]

    کاشان را شهری بسیار تمیز و خوب یافتیم. صرف ‌نظر از چند خانه و ساختمان خراب، بقیه بخشهای شهر، کوچه‌ها، خیابانها، بازارها و دکانها، آب‌انبارها و مساجد، همه تمیز و خوب حفظ شده بودند، رنگ‌آمیزی و نقاشیهای جالب داشتند و سنگفرش کوچه و خیابانها از پاره‌ای شهرهای اروپا هم بهتر به نظر می‌رسید. برای ما جای شادمانی زیادی بود که در یک شهر کاملاً‌ تمیز و نمونه وارد شده‌ایم. به همین جهت با کاروان خود به آهستگی در کوچه و خیابان کاشان حرکت می‌کردیم تا ساختمانها و معابر تمیز […]

Page 1 of 1112345...Last »