در نعت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله
قافله سالار جمیع رُسل
آیت‌الله علی کاظمی‌اردبیلی
 

ای رخ تو مظهر و مرآت حق
وی دل تو سوختة ذات حق
نور خدا جلوه‌گر از روی تو
قبله‌گه عالمیان کوی تو
عقل و خرد قاصر از ادراک تو
برتر از افلاک، دل پاک تو
سایة نور ازلی عقل کلّ
قافله سالار جمیع رُسُل
نور دو چشم خود ربّ جلیل
خادم درگاه، تو را جبرئیل
حور و ملک معتکف کوی تو
عاشق دلباختة روی تو
علّت ایجاد دو عالم تویی
نوری و پیغمبر خاتم تویی
ای همه قربان دو ابروی تو
کلّ جهان بسته به یک موی تو
از تو بُوَد روشنی شام تار
بر تو کند ذات خدا افتخار
اهل رَشَد یافته از تو رشاد
از تو مجلّل شده بنیاد داد
مکتب دین از تو به رونق رسید
صد مدد از تو، به خود حق رسید
توسن تو بر همه جا تاخته
پرچم حق یکسره افراخته
بیت خدا از تو ز بُت پاک شد
خاک بُدُو و برتر از افلاک شد
کلمة توحید گرفت از تو اوج
بر همه جا رفت چو توپنده موج
جمله جهان از تو شها جان گرفت
تا همه یک بهره از ایمان گرفت
از نَفَست دیو و دد آدم شدند
مردم بی‌نظم، منظّم شدند
وز کرمت جمله سباع و وحوش
حرف خدا را بنمودند گوش
کلمة باطل همه جا گشت پست
رونق بتها ز عنایت شکست
خانة حق رونق جاوید یافت
مهر شد و بر همه آفاق تافت
ذات خداوند تو را یار شد
تا بت و بتگر همگی خوار شد
ای که دلت پر ز حق مطلق است
یار، تو را ذات خدای حق است
کاظمی خسته ثناگوی تو
آن که بُوَد معتکف کوی تو
ای به فدایت همه حلّ و حرم
از تو کند خواهش جود و کرم

Email this page

نسخه مناسب چاپ