نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان است
سرویس اقتصادی ـ گزارش تحولات اقتصادی کشور در سه ماهه اول امسال از سوی بانک مرکزی در قالب نماگرهای اقتصادی منتشر شد.

در این گزارش به افزایش تعداد و نرخ رشد جمعیت، تغییرات نرخ رشد بیکاری و اشتغال، افزایش شتاب نقدینگی، نصف شدن درآمدهای دولت در مقابل دو برابر شدن هزینه‌ها و افزایش میزان ارزش افزوده بخش‌های نفت، کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات و … اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، شاخص‌های عمده اقتصادی در این نماگر نشان می‌دهد که در سه ماهه اول امسال تعداد جمعیت کشور ۱ر۸۲ میلیون نفر بوده که ۳ر۶۱ میلیون نفر آنها در شهرها و ۸ر۲۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند.

همچنین نرخ رشد جمعیت در سه ماهه اول امسال ۳ر۱ درصد شده و تراکم جمعیت به ۸ر۴۹ نفر هر درکیلومتر مربع رسیده است.

ضمن آنکه جمعیت فعال کشور در دوره فوق ۴ر۲۷ میلیون نفر شده و نرخ بیکاری هم در بهار امسال ۱ر۱۲ درصد شده که این نرخ در مناطق شهری کشور ۶ر۱۳ درصد و در مناطق روستایی هم ۹ر۷ درصد بوده است.

همچنین در سه ماهه اول امسال نرخ بیکاری مردان ۳ر۱۰ بوده در حالی که این نرخ برای زنان تقریباً دو برابر شده و به ۲ر۱۹ درصد رسیده است.

ضمن آنکه نرخ بیکاری برای افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بیش از ۵ر۲۵ درصد شده اما این نرخ برای افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۳ر۲۸ درصد است.

دربخش واقعی اقتصاد هم در سه ماهه اول امسال رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۸ر۱ درصد و بدون نفت ۷ر۰ درصد شد.

در دوره فوق میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ پایه حدود ۳۹۸۸ هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۸۴ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۱۹۹۱ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۴۶۹ هزار میلیارد ریال شده است.

همچنین در سه ماهه اول امسال تراز حساب جاری کشور ۱۱ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار، تراز بازرگانی (حساب کالا) ۱۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار، صادرات کالا ۲۹ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار، واردات کالا ۱۶ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار و میزان بدهی خارجی کشور ۱۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار شده است.

همچنین نرخ رشد متغیرهای اقتصادی در خرداد امسال در بخش پولی نشان می‌دهد که میزان نقدینگی رشد ۵ر۳ درصدی، میزان پول رشد ۸ر۵ درصدی، میزان شبه پول رشد ۱ر۳ درصدی و میزان سپرده‌های بخش غیردولتی رشد ۸ر۳ درصدی داشته است.

از سوی دیگر وضع مالی دولت در بهار امسال حکایت از آن دارد که درآمدهای دولت ۲ر۲۶۴ هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای دولت ۱ر۵۸۸ هزار میلیارد ریال، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت ۷ر۲۲۶ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت ۱ر۲۹۰ هزار میلیارد ریال بوده است. در بخش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی هم (به قیمت جاری) میزان آن در بخش نفت ۷۸۱ هزار میلیارد ریال، در بخش کشاورزی ۳۵۴ هزار میلیارد ریال، در بخش صنایع و معادن ۸۱۴ هزار میلیارد ریال، در بخش ساختمان ۱۴۸ هزار میلیارد ریال و در بخش خدمات ۲۱۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب رشد ۶ر۱۹ درصد، ۹ر۸ درصدی، ۴ر۲۰ درصدی، ۷ر۳ درصدی و ۵ر۵۳ درصدی داشته است تا میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در بهار امسال به رقم ۳۲۰۷ هزار میلیارد ریال برسد که افزایش ۴ر۸۰ درصدی نسبت به سه ماهه اول پارسال دارد.

اما میزان ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به قیمت ثابت در بهار امسال شامل بخش نفت ۴۰۱ هزار میلیارد ریال (رشد ۲ر۵ درصدی)، بخش کشاورزی ۱۰۳ هزار میلیارد ریال (رشد ۳ر۰ درصدی)، بخش صنایع و معادن ۳۷۰ هزار میلیارد ریال (رشد ۱ر۰ درصدی)، بخش ساختمان ۵۶ هزار میلیارد ریال (رشد ۱ر۰ درصدی) و بخش خدمات ۸۴۴ هزار میلیارد ریال (رشد ۱ر۱ درصدی) بوده در حالی که بخش صنعت و معدن کشور با رقم ۱۹۷ هزار میلیارد ریال با کاهش ۱ر۱ درصد مواجه بوده است.

از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در بهار امسال با افزایش ۵ر۲ درصدی به رقم ۱۷۲۰ هزار میلیارد ریال رسید در حالی که هزینه مصرفی بخش خصوصی با کاهش ۳ر۰ درصدی ۷۰۶ هزار میلیارد ریال شد اما این میزان برای بخش دولتی با رشد ۹ر۳ درصدی به ۱۴۹ هزار میلیارد ریال رسید. طبق این گزارش میزان تولید نفت در فصل بهار امسال با کاهش ۲ر۰ درصدی به روزی ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار بشکه و میزان صادرات آن با رشد ۱ر۴ درصدی به روزی ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه رسید.

همچنین در بهار امسال میزان تولید برق در نیروگاه‌های کشور با رشد ۴ر۱۴ درصدی از مرز ۲ر۷۷ میلیارد کیلووات ساعت گذشت.

اما در بخش صنعت، تعداد مجوزهای تأسیس واحدهای صنعتی در بهار امسال رشد ۸ر۲۷ درصدی داشت و به ۴۲۱۱ فقره با حجم سرمایه‌گذاری ۶ر۳۵۵ هزار میلیارد ریال رسید که در این بخش هم رشد ۳ر۳۰ درصدی داشته است. همچنین میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در بهار امسال با کاهش ۷ر۴ درصدی به ۱۰۳۵ فقره رسید که در آن‌ها ۲۵۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته و نشان‌دهنده رشد ۴ر۳۹۹ درصدی در این بخش است. در بخش ساختمان هم در بهار امسال در کل مناطق شهری کشور ۸ر۳۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شد که میزان آن در شهر تهران با افزایش ۷ر۳۴ درصدی حدود ۳۰۰۰ فقره و در شهرهای بزرگ با افزایش ۹ درصدی حدود ۶۸۰۰ فقره بود. در همین خصوص میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی هم طی سه ماهه اول امسال با رشد ۹ر۱۸ درصدی به بیش از ۲ر۲۱۱ هزار میلیارد رسید که این میزان برای شهر تهران با افزایش ۱۴ درصدی حدود ۴ر۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

در نهایت اینکه در سه ماهه اول امسال میزان ذخایر بین‌المللی کشور به رقم ۳ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار رسید و میزان نقدینگی هم در فصل فوق با رشد ۳ر۲۲ درصدی از رقم ۲ر۱۴۶۳۱ هزار میلیارد ریال گذشت.

میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی هم با رشد ۷ درصدی به حدود ۱ر۲۷۶۶ هزار میلیارد ریال و بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم با افزایش ۳ر۱ درصدی به رقم ۹ر۱۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال رسید. براساس این گزارش میزان درآمدهای دولت در بهار امسال با کاهش ۴ر۶۳ درصدی به رقم ۲ر۲۶۴ هزار میلیارد رسید که از این میزان درآمد مالیاتی با ۳ر۵۲ درصد کاهش حدود ۹ر۲۲۵ هزار میلیارد ریال و سایر درآمدها هم با کاهش ۵ر۸۴ درصدی حدود ۳ر۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ