هنوز در پی لبیک
افشین علا
 

نبود غیر حرامی، به هرطرف نگریست

ولی خروش برآورد: “یاری آیا نیست؟”

مخاطبش چه کسی بود روز عاشورا؟

به جز من و تو خطاب حسین با چه کسی است؟

چه گفت با بشریت در آن دیار غریب

که قرن های پیاپی بشر شنید و گریست؟

هنوز خون گلویش به نیزه ها باقی

هنوز در پی لبیک، بانگ او جاری است

چه داند آن که به ذلت خوش است، کیست حسین؟

چه داند آن که خموشی گزید، زینب کیست؟

چه کس به غیر اباالفضل در جهان دانست

به گاه خون و خطر، معنی برادر چیست؟

دوام مسند و نان است و نام، همت ما

در این زمانه خدارا چه کس حسینی زیست؟

ستم ز هر که زند سر، نسب برد به یزید

شرف، اگر به جهان ماند، از حسین علی است

افشین علا

شهریور ۹۷

Email this page

نسخه مناسب چاپ