۸۰ درصد سبد کالایی وارداتی کشور تراریخته است
رئیس کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از تکنولوژی و مهندسی ژنتیک را در شرایط حاضر ضروری دانست و اظهار داشت: ۵۵ درصد سبد کالایی کشور از طریق واردات تامین می‌شود که ۸۰ درصد آن تراریخته است.

به گزارش فارس، محمود تولایی در نشست شورای ملی ایمنی زیستی با بیان اینکه قانون ملی ایمنی زیستی مشتمل بر ۱۱ ماده و هشت تبصره است، گفت: در ماده ۲ این قانون آمده است که تمامی امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات و واردات، خرید و فروش و مصرف موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی باید با رعایت قانون ایمنی زیستی صورت گیرد و فقط در این صورت مجاز است.

رئیس کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط با تاکید بر اینکه هر سه دستگاه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست باید ظرفیت سازی لازم را برای انجام وظیفه تخصصی خود در حوزه محصولات تراریخته انجام دهند، گفت: در هر یک از این دستگاه‌ها کارگروه مستقلی برای ایمنی زیستی مستقر شده است.

وی با تاکید بر اینکه ما هر تراریخته‌ای را تایید نمی‌کنیم اما باید بدانیم که در شرایط حاضر تمامی صیفی جات در کشور با بذرهای وارداتی تولید می‌شوند که با انواع روش‌ها اصلاح شده‌اند، گفت: اکنون حداکثر روغن‌های تولیدی در کشور فقط ۱۰ درصد است و باید دقت داشته باشیم که ۵۵ درصد سبد کالایی ما از طریق واردات تامین می‌شود که ۸۰ درصد آن تراریخته هستند بنابراین فناوری زیستی نیاز مبرم برای کشور ما است.

رئیس کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موافقت این سازمان با کشت و رهاسازی پنبه تراریخته در کشور گفت: نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تولید پنبه تراریخته مثبت

بوده است.

به گفته رئیس کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون جز پنبه برای محصول دیگری درخواستی به تولید محصول تراریخته سازمان حفاظت محیط زیست نیامده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ