آموزه
 

درسراسر تاریخ بشر هیچ تمدنی مانند اسلام دچار بلایایی پی‌در‌پی، شدید و دامنه دارنشده است

ویل دورانت

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ