ارزیابی روانپزشکی از رویدادها آری یا نه؟
دکتر فربد فدائی ـ روانپزشک
رویداد اخیر جنایی و اظهارنظرهای روان‌پزشکی و روان‌شناختی متعدد درباره آن، این بحث مهم را بار دیگر زنده می‌کند که این کار تا چه اندازه درست یا ضروری است؟ بی‌تردید جریان آزاد اطلاعات امر مستحسنی است که در عین حال نمی‌تواند مطلق باشد. نمی‌توان مسائل خصوصی افراد را تحت عنوان آزادی اطلاعات در رسانه‌ها منتشر کرد و نمی‌توان دیدگاه‌های شخصی گاه نادرست یا کاملاً مخرب را در رسانه‌ها منتشر کرد، به همین دلیل پزشکان، قضات، وکلای دادگستری، مأموران انتظامی و بسیاری دیگر از مشاغل در این مورد ضوابطی دارند که در مورد پزشکان علاوه بر منشور اخلاقی پزشکی این ضوابط جنبه قانونی دارد. ما روان‌پزشکان منشور اخلاقی روان‌پزشکی را داریم که توسط کمیته اخلاق و با صرف وقت بسیار تهیه شده است و در مورد رازداری حرفه‌ای و انتشار مطالب در رسانه‌ها به تفصیل نوشته است. به طور کلی افشای اطلاعات بیماران ممنوع است و حتی اگر بیمار به این کار رضایت داشته باشد، باید وضعیت روانی او با افشای اطلاعات او سازگار باشد و فقط در جهت بهبود او صورت پذیرد. یعنی حتی برای مقاصد آموزشی محدودیت وجود دارد، در مورد افراد مشهور و از جمله هنرمندان یا سیاستمداران و حتی مجرمان، گذاشتن تشخیص و بحث روان‌پزشکی بدون اجازه آنان نهی شده است که از جمله قاعده «گلدواتر» توسط انجمن روانپزشکان آمریکا وضع شده است. «گلدواتر» نامزد ریاست جمهوری آمریکا از روان‌پزشک و روزنامه‌ای که او را مورد تحلیل روانی قرار داده بود، شکایت کرد و برنده دعوی شد و غرامت دریافت کرد. از سوی دیگر تحلیل روانی یک فرد بر مبنای صرفاً یک خبر و بدون مصاحبه و معاینه او چه وجاهت علمی می‌تواند داشته باشد؟ تأثیر چنین نوشته‌‌هایی بر خانواده این افراد چه می‌تواند باشد؟ احتمالاً بسیار منفی است. بدون دیدن بیمار، شخص در ورطه پنداربافی‌هایی می‌افتد که در باب ذهنیت خود او بیشتر اطلاعات می‌دهد تا در شخص مورد تحلیل. به یاد داشته باشیم که در ارزیابی چهره به چهره یک فرد نمی‌توان او را از همان ابتدا داخل قالب فرضیه از پیش ساخته چه روانکاوی چه عضوی قرارداد. برای تشخیص باید از هر رویکرد بهره برد، اما برای درمان البته ممکن است یک رویکرد بر دیگری برتری داشته باشد. عصاره روان‌ ـ آسیب‌شناسی عمومی یاسپرس شاید این جمله باشد که: به جای تلاش محدود برای تبیین بیمار به وسیله میتولوژی مغز یا شبه‌ـ آگاهی روانکاوی، بکوشید جهان او را بفهمید:
Erklaren & Verstehen
Explanation & Understanding
سپس می‌توان برای درمان، از روش مناسب موقعیت استفاده کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ