افزایش ۷/۳۵ درصدی فروش سفته و برات
بانک مرکزی مجموع سفته و برات فروخته شده در چهار ماهه نخست امسال در شهر تهران را ۱۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۱۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماهه نخست امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۷ر۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حدود

۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان سفته و برات در تیر امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه بـا ماه قبل و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۱۷ درصد و ۴ر۴۱ درصد افزایش داشته است.طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیر امسال معــادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده در مقایسه با ماه خرداد از لحاظ تعداد ۹ر۲۳ درصد کاهش و از لحاظ مبلـغ ۴۶ درصـد افزایش و نسبت به ماه مشابه پارسال از لحاظ تعداد ۱ر۳۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۸ر۴۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیر امسال به عدد ۶ر۱۳۶ رسید. عدد این شاخص در تیر پارسال معادل

۱ر۶۱ بوده است.

نسخه مناسب چاپ