امروز در تاریخ
بپاخیزی استاد سیستانی

درجریان بپاخیزی ایرانیان، با هدف نجات میهن خود از سلطه اعراب ، سال ۱۵۰ هجری قمری استاد سیستانی مبارزه خودرا علنی ساخت و رسما پرچم استقلال و حاکمیت ایران را در خاور ایرانزمین به اهتزاز درآورد و اکیدا از هموطنان خواست که با فرستادگان و منصوبان خلیفه بغداد همکاری نکنند. وی در آن زمان با صدها هزار هواخواه، قدرت اول در سیستان، هرات، فراه، قُهستان تا بادغیس بود. پیش از استاد سیستانی ـ ابومسلم، عبدالله مقفّع و دیگران قیام کرده بودند.

اسپارتاکوس ایرانی و بپاخیزی بردگان

مورخانی که در زمینه بپاخیزی های آزادیخواهانه بشر در طول تاریخ تحقیق کرده اند، آغاز بپاخیزی بردگان سیاهپوست در منطقه بصره به رهبری یک ایرانی به نام «علی ورزنینی» از مردم ری را هشتم ژوئن سال ۸۸۲ میلادی نوشته اند. علی ورزنینی غلامان سیاهپوست معروف به زنگی (زنجی) را برضد مالکان عرب آنان که عمدتا از عوامل المعتمد خلیفه عباسی وقت بودند تحریک کرده بود و گفته بود که رفتار اربابان با آنان مغایر تعالیم اسلامی است و بنابراین حق دارند بپاخیزند و زنجیرهای اسارت را پاره کنند که چنین شد.

شکست نظامی سالارالدوله در نهاوند

۱۸ خرداد ۱۲۸۶ در نهاوند نبرد دیگری میان نیروهای هوادار سالارالدوله و قوای دولتی روی داد که صدها کشته و زخمی برجای گذارد. در این نبرد، سالارالدوله که مدعی تاج و تخت بود شکست خورد و فرار کرد. سالار که سومین پسر مظفرالدین شاه قاجار بود خودرا محق به سلطنت کردن می پنداشت. مورخان دولتی عملیات سالار را تحت عنوان «فتنه سالار» وارد تاریخ ایران کرده اند.

خلع ید از«BP » در ایران

هیات خلع ید از کمپانی انگلیسی بی پی (بریتیش پترولیومBP)

در منابع نفت ایران ۱۸ خرداد ۱۳۳۰ درمیان استقبال توده های مردم وارد خوزستان شد و از روز بعد کار خود را آغاز کرد. مهندس مهدی بازرگان و دکتر متین دفتری از اعضای هیات بودند که از سوی دکتر مصدق رئیس دولت وقت مامور نظارت بر امر خلع ید در نفت ایران شده بودند.

نشست بررسی مسأله ترجمه از مطبوعات خارجی

نشست «بررسی مسئله ترجمه مقاله از مطبوعات خارجی و راه حل» هجدهم خرداد ۱۳۳۹ و پس از پنج روز بحث با تصویب یک دستور العمل (اندرزنامه) مهم پایان یافت. در مقدمه این دستورالعمل (که گویا انشاء استاد سعید نفیسی یکی از شرکت کنندگان در نشست بود) چنین آمده بود: ایران، یکی از چند کشور انگشت شمار جهان است که نشریات آن متن مقالات (نظر، نه خبر) مطبوعات خارجی و عمدتا مطبوعات اروپا و آمریکا را ترجمه و عینا منتشر می کنند که به نوعی تحمیل و تلقین نظرات دیگران به روزنامه خوان (مخاطب) ایرانی است که باید به این صورت منع شود.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ