امروز در تاریخ
اعلامیه تُند و صریح دولت در باره لغو کاپیتالاسیون
چهاردهم شهریور ۱۳۰۷ هجری خورشیدی ، دولت وقت در یک اعلامیه رسمی باردیگر یادآور شد که امتیاز کاپیتالاسیون در ایران زنده نخواهد شد، چنین پرونده ای را که حاکی از نهایت ضعف یک دولت است به تاریخ سپرده و بازگشوده نخواهد شد.
در این اعلامیه از همه دولت ها که تبعه در ایران دارند خواسته شده بود که درخواست حتی یک مورد تفویض تعقیب قضایی شهروند خودرا از ایران نکنند که تحقیر تلقی خواهد شد و….

توجیه عمل اشغال نظامی ایران
سپتامبر ۱۹۴۱ وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان که می کوشید پای آمریکارا به جنگ جهانی دوم بکشاند، برای توجیه عمل اشغال نظامی ایران تصویر گرفته شده از عکسی را که هیتلر امضاء کرده، در قاب قرارداده و برای رضاشاه پهلوی فرستاده بود برای روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا فرستاده و با اشاره به بعضی تحولات نظامی ـ سیاسی ازجمله نوسازی نیروی دریایی ایران با کمک موسولینی و … و نیز اعزام اقتصاددانان بنام آلمانی به ایران جهت دادن اندرز … توضیح داده بود که میان هیتلر و رضاشاه قرارهای محرمانه وجود دارد و هیتلر وعده بازگرداندن قفقاز ایران را پس از تصرف روسیه داده است.

اصلاحات اداری
۱۴ شهریور ۱۳۲۹ قضیه تصفیه کارکنان دولت و سازمان های عمومی از جمله برخی از مقامات انتخابی ایران از عناصر ناپاک و ناشایست، همه امور کشور را تحت الشعاع قرارداده بود زیرا که در این روز، اعلام شده بود در نخستین مرحله پاکسازی، نام صدها مقام دولتی و کارمند در فهرست بازنشسته شدگان و یا بازخریدشدگان قرار گرفته است.

خودکشی دموستنس
پنجم سپتامبر سال ۳۲۲ پیش از میلاد را روزی نوشته اند
که دموستنس اندیشمند و خطیب یونانی خودکشی کرد. این روز پس از محاسبات تقویمی تازه به دست آمده است.
دموستنس اندیشمند یونان باستان را نخستین انتقادگر و استاد نطق و خطابه عمومی بشمار آورده اند. وی که از مخالفان سلطه فیلیپ دوم بر کشور ـ شهرهای یونانی بود یک رشته سخنرانی علیه او ایراد کرد که از مجموعه مضامین آنها رساله «دیکتاتوری = حکومت بدون رضایت» تالیف شده است که یکی از پایه های دمکراسی است.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ