یادداشت
انجمن اسلامى مهندسین در گذر زمان
محمد ترکمان
۶۲ سال پیش ، خرداد ۱۳۳۶ در خانه زنده یاد مهندس بازرگان با حضور آقایان مهندسین: منوچهر سالور، ذبیح الله دبیر،على اصغر لواسانى،محسن عطایى ،مصطفى کتیرائى، یوسف طاهرى قزوینى، عزت الله سحابى و قاسم شکیب نیا ،اولین جلسه « انجمن اسلامى مهندسین» برگزار شد. تأسیس این انجمن و دیگر انجمن‌ها و نهادهاىفرهنگى، دینى، صنفى، تولیدى
و … مدنى که با فکر و حضور مهندس بازرگان تشکیل گردید، حاصل جمع بندى آن زنده‌یاد در زندان کودتاچیان در سال ۱۳۳۴ بود. مهندس بازرگان در دوره پنج ماهه این زندان، افزون بر تألیف کتاب «عشق و پرستش» به گفته خود به این جمع بندى رسید که: «درد ایران نه با تشکیل یک حزب سیاسى حل مى شود و نه حتى با روى کار أمدن یک دولت ملى از طریق اکثریت در مجلس یا تحمیل و تصادفات سیاسى و آسمانى . آنچه لازم تر و واجب تر از همه چیز است، بعد از عشق و پرستش، تربیت دموکراسى و امکان مجتمع شدن و همکارى است … پس باید عجالتآ ، عملآ خود را براى فعالیت‌هاى اجتماعى تربیت کنیم…»
بر این مبنا رساله «احتیاج روز» و «حکومت از پائین» تحریر و جمعیت «متاع (مکتب تربیتى اجتماعى عملى)» تأسیس یافت. از این نهال پر برکت، شاخ و بر‌هاى فراوان روئید که یکى از آنها «انجمن اسلامى مهندسین» است.
انجمن اسلامى مهندسین در طول ۶۲ سال حیات پر برکت خود با گذر از فراز و فرودهاى فراوان، همچنان مشعل خدا طلبى، قرآن پژوهى، اخلاق گرائى، تبلیغ اسلام عقلانى و رحمانى و عدالت طلب و ضد استبداد، بسط علم و خدمت‌رسانى به مردم ، تمرین و تعمیق کار جمعى و شور و مشورت و ایجاد نهادهاى مستقل مدنى ، برگزارى نشست‌هاى تحقیقى ، تأسیس مدارس و هنرستانهاى حرفه‌اى، یارى رسانى به زلزله زدگان بوئین زهرا، کاخک در خراسان، رودبار، بم، غرب کشور در زلزله استان کرمانشاه و یارى به نیازمندان و ناتوانان، امید به فرداهاى بهتر و خدمت به ایران و… را برغم مصائب روزگار، فروزان و پر فروغ نگاه داشته است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ