تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۵/۴۷ درصد شد
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل های سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶(تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان با ۳ر۶۶ درصد است.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران ،شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۳۹۷ با ۵ر۴۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ به عدد ۲ر۳۴۷ رسید که این شاخص در سال ۱۳۹۶ عدد ۴ر۲۳۶ بوده و نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۹ر۱۲ درصد افزایش یافته بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ