جامعه بزرگ شرق
‏«شرق یک مفهوم تاریخی و فرهنگیست و جامعه بزرگ شرق بعنوان یک واقعیت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی سرزمینی از سند تا آسیای مرکزی و شمال افریقا را دربرمی گیرد. جامعه‌ای که در آن اقوام خویشاوند (اقوام ایرانی، عرب، ترک، کرد) با وجود تفاوتها در زبان، ادیان، مذاهب و ساختار اجتماعی در گذشته مشترک تاریخی چند هزار ساله از نظر قومی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر ترکیب شده‌اند و تاریخ هر کدام بخش انفکاک ناپذیر از تاریخ جامعه بزرگ شرق است. تاریخ این جامعه بزرگ از نظر اجتماعی فرهنگی از همان زمان تشکیل سکونت‌های اولیه و اجتماعات و اقوام آغاز شده و ادامه یافته و در طی چند هزارسال ترکیب شده است. این ترکیب و اشتراک چند هزار ساله را می‌توان در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی با وجود تغییر محل تمرکز قدرتهای نظامی و سلطنت‌ها نشان داد. در طول تاریخ چندهزارساله این جامعه بزرگ حکام و سلاطین توانسته‌اند در دوره‌های مختلف بخشهایی از این سرزمینهای بزرگ را تحت تسلط جداگانه خود درآورند اما با وجود این امر می‌توان وجود، ادامه و ترکیب قومی و فرهنگی میان ساکنان این سرزمین بزرگ را نشان داد. این نکات با دقت و به اتکای مدارک تاریخی در کتاب اتحادیه مردم شرق، از انتشارات امیرکبیر توسط اینجانب بررسی شده‌اند.‏

به نظر نگارنده، تشکیل کنفرانسی از نمایندگان سازمانهای فرهنگی اقوام خویشاوندِ جامعة بزرگ شرق، با دعوت از آنان برای اتحاد براساس فرهنگ مشترک چند هزارساله در شرایط کنونی که برادر کشی در این جامعه بزرگ براساس دسایس امپریالیسم و طبقات حاکم دست نشانده ادامه دارد، از طرف سازمانهای فرهنگی و یا دولت ایران اقدامی به جا و ضروریست.»‏

شاپور رواسانی

نسخه مناسب چاپ