نگاه
حذف چند صفر از پول ملی
بار دیگر بانک مرکزی به جای پرداختن به عوامل تورم اقتصادی کشور، به معلول می‌پردازد و با این رویکرد گویا صورت مسأله را پاک می‌کند.

تورم افسارگسیخته امروز اقتصاد ایران معلول دو عامل همزمان است:

۱ـ رکود تولید(فشار هزینه) ۲ـ انباشتگی نقدینگی(فشار تقاضا) و رهاورد آن را «رکود تورمی» نامیده‌اند که بدترین وضع اقتصادی است. برای پرداختن به عامل نخست باید «چرخ تولید» را روغنکاری کرد و به راه انداخت و ترمزهای کُندکننده آن را از میان برداشت. کاراترین ترمز هم ناامنی اجتماعی یا اقتصادی است که به دست مدیران سطوح بالای جامعه گشوده می‌شود ولی کارسازی بر روی عامل دوم(انباشتگی نقدینگی)،‌ تنها و تنها برعهده بانک مرکزی است که باید جلوگیر آن باشد. در هم‌آمیزی چند بانک در بانک سپه، نخستین گام بود که برداشته شد. پس، این رویکرد را دنبال کنید و با پیگیری روشهای قانونی، مؤسسات مالی و اعتباری(مجاز و غیرمجاز) را برچینید. فراوانی بانک‌ها و به ویژه چنین مؤسساتی، یکی از عوامل گسترش تورم در همه زمینه‌های اقتصادی است.

سخن آخر اینکه تا زمانی که اقتصاد کشور به وضع ثبات و آغاز رشد اقتصادی مثبت نرسیده هرگونه دست زدن به ترکیب پول ملی، جز زمینه‌سازی برای هزینه‌های تازه و گرفتاری‌های فراوان جنبی آن، رهاوردی نخواهد داشت.

«کارها را بنیادی و ریشه‌ای راهگشایی کنیم، نه با روزمرگی»

نصرالله سرمدی ـ کارشناس ارشد اقتصادسنجی

Email this page

نسخه مناسب چاپ