اشتباهات رایج
دعوا کردن هم تشویق است!‏
 

وقتی فرزندتان با جیغ و گریه خواسته اش را می‌گوید شما چه واکنشی نشان می‌دهید؟ سرش فریاد می‌کشید و او را دعوا می‌کنید؟ در این صورت دچار یک اشتباه تربیتی بزرگ شده اید.

داد‌ زدن و دعوا‌کردن شما در واقع تشویق رفتار غلط فرزندتان است! بله درست خواندید؛ شما با دعوا کردن فرزندتان در واقع رفتار او را تقویت می‌کنید چون به او و خواسته‌هایش توجه کرده اید.

لجبازی و جیغ و گریه بچه‌ها، با هدف جلب توجه والدین صورت می‌گیرد و شما ممکن است با تن دادن به خواسته کودک یا ناز کشیدن از او این توجه را به صورت مثبت به او بدهید یا با دعوا کردن کودک، به صورت منفی به او توجه کنید.

نکته مهم این است که هم توجه مثبت و هم توجه منفی رفتار کودک را تقویت می‌کند. بهترین کار این است که هنگام بدخلقی کودک، کاری به کار او نداشته باشید و توجه نشان ندهید تا کودک یاد بگیرد که با گریه و بلوا به پا کردن نمی‌تواند شما را تسلیم خواسته‌های خود کرده یا توجهتان را جلب کند.‏

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ