راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت تضامین دولت
در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، بخش تسهیلات «سامانه جامع مدیریت تضامین دولت» راه‌اندازی شد.به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این راه اندازی در اجرای ماده پنج تصویب‌نامه هیأت وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «ت»ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. با راه‌اندازی این سامانه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا درخواست‌های مربوط به تضمین تسهیلات توسط دولت را از طریق این سامانه به انجام برسانند.

شایان ذکر است سامانه مذکور به منظور حصول اطمینان از نبود افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها ایجاد شده و دارای دارای سه بخش اصلی تضمین تسهیلات، تضمین انواع اوراق مالی اسلامی و سایر تضامین عهده دولت است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ