سرایه
کشم آهی که گردون پر شرر شی
دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی
بترس از برق آه سوته دیلان
که آه سوته دیلان کارگر شی
باباطاهر عریان

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ