سرایه
به رویت از حیا خوی ریته دیری

دو ابرویت به ناز آمیته دیری

به سحر دیده در چاه زنخدان

بسی هاروت دل آویته دیری

باباطاهر عریان

code

نسخه مناسب چاپ