شرایط جذب دکترظریف به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 

معاون آموزشی دانشگاه تهران، جذب محمدجواد ظریف را به عنوان عضو هیأت علمی این دانشگاه منوط به تأیید وزارت علوم و دیگر مراجع ذیربط عنوان کرد.

حسینی در گفتگو با مهر درباره موافقت این دانشگاه با جذب محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به عنوان عضو هیأت علمی گفت: این پرونده مربوط به ۳-۲ سال اخیر بوده و هنوز نهایی نشده است؛ چرا که وزارت علوم و مراجع دیگر، باید آن را تأیید کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ۲مسیر برای جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه وجود دارد، افزود: نخست؛ از طریق فراخوان که شرایط خاص خود را دارد و دوم؛ انتقال افراد از واحدهای دیگر به دانشگاه که پرونده آقای ظریف مربوط به مورد دوم است.

حسینی اضافه کرد: افرادی که از دانشگاه‌های دیگر به دانشگاه تهران منتقل می‌شوند، یا باید دانشیار به بالا باشند یا شرایط دانشیاری آنها توسط هیأت ممیزه دانشگاه احراز شده باشد که این هیأت با بررسی پرونده دکتر ظریف، شرایط دانشیاری را مورد تأیید قرار داده است.

وی با بیان اینکه هیأت جذب نیز توانمندی علمی محمدجواد ظریف را تأیید کرده است، گفت: با این وجود اما هنوز انتقال ایشان به صورت رسمی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه رعایت شرط سنی برای جذب اعضای هیأت علمی در بدو استخدام لحاظ می‌شود، افزود: شرط سنی برای افرادی که مرتبه دانشیار به بالا باشند، مطرح نیست. به طور مثال یک نفر ممکن است ۶۰سال سن داشته باشد و در مرتبه استادی به دانشگاه منتقل شود؛ این فرد با وجود این سن، می‌تواند ۱۰سال دیگر هم در دانشگاه ادامه فعالیت بدهد.

نسخه مناسب چاپ