محمد علی نجفی با وثیقه از زندان آزاد شد‏
سرویس خبر: محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به اتهام قتل عمد همسرش میترا استاد به قصاص محکوم و بابخشش اولیای دم از حکم قصاص رهایی یافت، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، از زندان آزاد شد.‏
‏ حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان این خبر مبلغ وثیقه موکلش را سند ملک به ارزش یک میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: طبق قانون با سقوط حکم قصاص باید قرار موقوفی تعقیب در بحث قتل عمد صادر شود که این کار انجام گرفت و در بحث جنبه عمومی جرم نیز فعلاً قرار بازداشت موقت موکل به قرار وثیقه تبدیل و از زندان آزاد شده است.

نسخه مناسب چاپ