معرفی کتاب
 

کفش‌هایم کو؟

چه کسی بود صدا زد سهراب!

درنگی در زندگی و شعر سهراب

دکتر محمدباقر نجف‌زاده بارفروش (م.روجا)

ناشر: سفیر اردهال

چاپ اول: ۱۳۹۷

۳۷۰ ص ـ ۴۰ هزار تومان

سهراب سپهری صاحب مجموعه اشعار مرگ رنگ، آواز آفتاب، صدای پای آب، شرق اندوه، مسافر، ماهیچ ـ مانگاه و حجم سبز، پس از نیما یوشیج و احمد شاملو، بیشترین سهم شعر معاصر را به نام خود ثبت کرد. سپهری شاعر لحظه‌هاست. شعرهای او نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استقبال واقع شده و شاعران و فرهیختگان و زبان‌دان‌ها و مترجمان و ادیبان، آنها را به زبان‌های مردم کشورشان برگردانده و شرح کرده‌اند.

در کتاب حاضر تلاش شده است تا با نگاهی به زندگی شخصی و احوال سهراب سپهری، سروده‌های این شاعر درک شود. این کتاب حاوی عناوین زیر است: دیدگاه‌ها درباره سهراب سپهری، سال‌شمار زندگی سهراب سپهری، بخش نخست زندگی نامه سهراب سپهری، کودکی‌های سهراب، اخلاق سپهری، سهراب سپهری و انقلاب اسلامی، مرگ سهراب سپهری، دیدگاه سهراب سپهری نسبت به مسائل و چهره‌ها، برگردان اشعار سهراب سپهری به زبان‌های زنده دنیا، تحلیل شخصیت سهراب سپهری، بسامد «کودک» در شعر و نگاه سهراب، تأثیر و نفوذ شعر سهراب سپهری بر آثار و افکار دیگران، سهراب سپهری در ستایش‌نامه‌های شعر دیگران، طنز در کارنامه سهراب سپهری، عرفان در زندگی و آثار سهراب سپهری، عروض و قافیه در شعر سهراب سپهری، سروده‌های سهراب سپهری و جهان‌بینی‌های او.

شهرها در اقتصاد جهانی

ساسکیا ساسن

ترجمة افشین خاکباز

انتشارات علمی و فرهنگی با

همکاری ادارة کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۳۰۸ ص، ۲۰ هزار تومان

متن انگلیسی این کتاب یکی از اجزاء مجموعه کتابهای «جامعه‌شناسی برای یک سدة جدید» (SocioLogy for a New Century) است. به گفتة مترجم، هدف از انتشار این مجموعه «آماده‌سازی دانشجویان، و در بلندمدت آگاهان، برای دنیایی است که در سه دهة گذشته دستخوش تغییرات شگرفی شده و هر روز شگفتی‌های تازه‌ای در آن پدیدار می‌شود. این کتاب، به‌ویژه در ویرایش دومش، حاوی جدیدترین داده‌هایی است که به دانشجویان نشان می‌دهد چگونه برخی از شهرها، از جمله نیویورک، توکیو، لندن، سائوپولو، هنگ‌کنگ و سیدنی از «مراکز منطقه‌ای فرهنگ و کسب و کار به فضاهای فراملیتی تبدیل شده‌اند».

این کتاب درضمن «تأثیر فرایندهای جهانی را بر ساختار اجتماعی شهرها بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه دگرگونی‌های سازماندهی نیروی کار، بازتوزیع درآمدها و تجدید ساختار مصرف به سلسله مراتب جدید نابرابری در داخل و درمیان شهرهای سرتاسر جهان کمک می‌کند…». این کتاب شامل هفت فصل با عنوان‌های زیر است: «مکان و تولید در اقتصاد جهانی»، «تأثیر جهانی‌سازی اقتصادی بر شهر»، «نابرابری‌های جدید در میان شهرها»، اقتصاد شهری نوین»، «مسائل و مورد پژوهی‌ها در اقتصاد شهری نوین»، «نابرابری‌های جدید در داخل شهرها»، «جغرافیای جدید مرکزها و حاشیه‌ها». همچنین مشتمل بر دو ضمیمه است که نخستین آنها حاوی جداول آماری و دومین آنها پیوست مفصلی به زبان انگلیسی با عنوان «نظریه جهانی شدن» است. در پایان کتاب، یک ماخذشناسی به زبان انگلیسی ارائه شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ