مهمان خدایید
شبان شهیدی مؤدب
 

هر کس که به این خانه زند در بگشایید

زیرا که در اینجا همه مهمان خدایید

تزویر و ریا نیست در این خانه پر مهر

در پیش خدا خویشتن خویش، نمایید

هنگام دعا زو طلب رزق نمایید

هر چند که با مال و منالید، گدایید

آیینه دل را چو زدودید ز زنگار

آنگاه در این آینه او را بستایید

Email this page

نسخه مناسب چاپ