همکاری‌های فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی ارتقاء می یابد
رئیس کل سازمان مالیاتی از ارتقای همکاری‌های فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، امید علی پارسا در همایش تبادل تجارب و برنامه ریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض یک جنگ اقتصادی است، فرار مالیاتی، اصل و کیان کشور را هدف قرار داده است .

وی با اشاره به اینکه مقابله جدی و فراقوه‌ای با این پدیده شوم یک ضرورت اساسی است، گفت: توفیق در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور منوط به همکاری و هم افزا کردن اقدامات دستگاه‎ های اجرایی ذیربط در سطح سه قوه است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با فرار مالیاتی و جرم انگاری آن، مصمم هستیم که علاوه بر یکپارچه ‎سازی و انسجام اقدامات برای مبارزه با این پدیده شوم، مالیات هوشمند را در کشور اجرایی کنیم که یک راهکار موثر برای مقابله با فرار مالیاتی و یک راه حل اساسی برای تحول در نظام مالیاتی همچون کشور‌های توسعه یافته به شمار می‌رود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هدف اصلی نظام مالیاتی اصلاح نظام درآمدی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه و عدالت اجتماعی است، اضافه کرد: وصول مالیات، هدف اصلی و معیار ارزیابی نظام مالیاتی نیست و در حقیقت وصول با اصول در دستور کار ماست که براساس آن، فضای کسب و کار در کشور بهبود می‌یابد.

وی افزود: برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد دریافت شود و در حقیقت با یک نظام مالیاتی کارا، منصف، عادل و شجاع می‌توان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشت. پارسا اضافه کرد: نظام مالیاتی برای ایجاد تحول دو گام اساسی در پیش رو دارد که گام نخست با عنوان طرح جامع مالیاتی اجرایی شده است و هم اکنون در گام دوم تحول، یعنی مدرن‌سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی قرار داریم.

وی ادامه داد: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی به این معنا است که تمامی ریزداده‌های مربوط به ثروت، درآمد و مصرف مودیان طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دستگاه‌های ذیربط دریافت و در بانک اطلاعاتی سازمان ذخیره شود.

رئیس کل سازمان مالیاتی همچنین از عملیاتی‎سازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی کشور هم به عنوان بخش مهم دیگر مدرن سازی نظام مالیاتی نام برد که و در این رابطه نیازمند حمایت ارکان مختلف نظام است و گفت: با تحقق گام دوم و براساس ریزداده‌های اطلاعاتی موجود، اظهارنامه برآوردی یا پیش‌فرض مودیان تهیه و اطلاعات دقیق و واقعی، مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در کشور‌های توسعه یافته به همین شیوه عمل می‌شود و اظهارنامه توسط نظام مالیاتی تهیه می‌شود، تاکید کرد: در این شیوه، دیگر جایی برای اعتراض و جدل باقی نمی‌ماند. همچنین فرایند طولانی دادرسی مالیاتی هم به حداقل می‌رسد و مالیات عادلانه منجر به افزایش تمکین مودیان می‌شود.

پارسا وصول مالیات، حمایت از تولید کننده واقعی، مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فساد را چهار اقدام کلیدی این دستگاه برشمرد و گفت: در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری‌های فراقوه‌ای هستیم و در کنار مقوله مبارزه جدی با فرار مالیاتی، سیاست حمایت از تولید، البته به صورت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار در دستور کار نظام مالیاتی قرار دارد و ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این سیاست هم ایجاد شده است.

نسخه مناسب چاپ