یک تکه آسمان
خدایا!

تویى خوانده شده براى حل مشکلات و تویى پناه در بلایا. جز بلائى که تو آن را دفع کنى بلایى دفع نمى‏شود، و غیر از آنچه تو آن را بر طرف سازى بر طرف نمى‏گردد.

خدایا بلایی بر من فرود آمده که سنگینی اش مرا به زانو در افکنده و گرفتاری‌اى به من رو آورده که تحملش مرا از پا در آورده، و آن را تو به قدرت خود وارد آورده‏اى و به اقتدار خود بر من متوجه ساخته‏ای .

پس براى آنچه تو وارد کرده‏اى برگرداننده‏اى، و براى آنچه تو پیش آورده‏اى تغییر دهنده‏اى، و براى آنچه تو فرو بسته‏اى گشاینده‏اى، و براى آنچه تو مشکل ساخته‏اى آسان کننده‏اى، و براى آنکه تو خوار کرده‏اى، یارى دهنده‏اى نیست.

دعای هفتم صحیفه سجادیه

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ