پند بزرگان
‎‎آنکه می‌تواند، انجام می‌دهد؛ آنکه نمی‌تواند انتقاد می‌کند‏.

برنارد شاو ‏

‎‎از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.‏

اینشتین ‏

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ