پند بزرگان
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
دیزرائیلی

چیزی ساده تر از بزرگی نیست .آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.
سخن حکیمانه از امرسون

code

نسخه مناسب چاپ