پند بزرگان
یا مشغول زندگی کردن باش یا مردن.
استفن کینگ

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت.
آبراهام لینکلن

code

نسخه مناسب چاپ