پند بزرگان
ذهن‌های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند،
ذهن‌های معمولی درباره رخدادها، ذهن های کوچک درباره افراد.
النور روزولت

۲۰ سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکرده ناراحت می‌شوید تا کارهایی که انجام داده اید.
مارک تواین

code

نسخه مناسب چاپ