پند بزرگان
شکست خوردن سخت است اما سخت تر از شکست آن است که هرگز برای موفقیت تلاش نکنیم.

تئودور روزولت

من امروز انسان موفقی هستم زیرا دوستی داشتم که به من اعتقاد داشت و نمی خواستم او را نا امید کنم.

آبراهام لینکلن

code

نسخه مناسب چاپ