کشف سیارات جدید توسط تلسکوپ TESS
 

اخترشناسان سازمان فضایی ناسا توانسته اند با کمک تلسکوپ فضایی TESSسه سیاره کوچک را کشف کنند که به دور یک ستاره کوتوله سرخ نورانی به نام «L 98-59» در گردش هستند.
یکی از این سه سیاره با نام «L 98-59 b»، کوچک ترین سیاره ای‌ است که تلسکوپ TESSاز آغاز مأموریت خود تا کنون کشف کرده است.
با این که اندازه هر سه سیاره تازه کشف شده مشخص شده است و تا حدی هم اندازه زمین هستند، لازم است با تلسکوپ های دیگر مشاهدات و مطالعات بیشتری صورت گیرد تا روشن شود آیا این سیاره ها دارای اتمسفر هستند یا خیر و در صورت داشتن اتمسفر چه گازهایی در آنها وجود دارند.
با کشف سیاره های گردنده به دور ستاره L 98-59، تعداد سیاره های فراخورشیدی کوچک تقریباً دو برابر می شود. منظور از سیاره فراخورشیدی یا غیر خورشیدی، سیاره ای است که به دور ستاره ای غیر از خورشید یا بقایای یک ستاره یا یک کوتوله قهوه ای می چرخد.
سه سیاره فراخورشیدی که تلسکوپ TESSکشف کرده است از لحاظ اندازه با زمین و مریخ مقایسه شده اند. با توجه به این که کوتاه بودن مدار گردش سیاره های کوچک به دور ستاره پُر نورشان مطالعه اتمسفر آنها را آسان تر می کند، کشف این سیاره ها یک پیروزی مهندسی و علمی بزرگ برای تلسکوپ فضایی TESSبه شمار می آید اما شناسایی این گونه سیارات بخش دشوار کار است. بنابراین با توجه به این که سیاره های کشف شده سیستم سیاره ای L 98-59کوچک هستند، بهترین فرصت برای انجام مطالعات آینده خواهد بود.
سیاره L 98-59 b، کوچک ترین سیاره در کاتالوگ سیاراتی که تلسکوپ فضایی TESSکشف کرده محسوب می شود. در اصل هدف مأموریت تلسکوپ TESSهم جستجوی سیارات فراخورشیدی است.
اندازه سیاره فراخورشیدی L 98-59 bبه اندازه ۸۰ درصد زمین و حدود ۱۰ درصد کوچک تر از آخرین سیاره فراخورشیدی کوچکی است که اندکی قبل تر رکورد کوچک ترین سیاره کشف شده توسط TESSرا از آن خود کرده بود. این سیاره در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹ برای نخستین بار رصد شد.
ستاره میزبان این سیاره رکورد شکن، حدود یک سوم جرم خورشید است و با فاصله تقریبی ۳۵ سال نوری از زمین در صورت فلکی جنوبی ماهی پرنده قرار گرفته است.
با این که L 98-59 bبرای تلسکوپ TESSیک رکورد به شمار می آید، اما سیاره های کوچک تر از این هم توسط تلسکوپ فضایی کپلر کشف شده اند. سیاره Kepler-37 bیکی از آنها به شمار می رود که فقط ۲۰ درصد از ماه بزرگ تر است.
دو سیاره دیگر سیستم سیاره ایتازه کشف شده، سیاره های «L 98-59 c» و «L 98-59 d » نام دارند که به ترتیب حدود ۴ر۱ برابر و ۶ر۱ برابر سیاره زمین هستند. هر سه سیاره این سیستم ستاره ای به دنبال وضعیت گذر (ترانزیت) شناسایی شده اند.
در وضعیت گذر به دلیل عبور هر سیاره از مقابل ستاره میزبان خود، درخشش ستاره به طور متناوب کم و زیاد می شود که به این ترتیب می توان به وجود سیارات پی برد.
اگر بیش از یک سیاره در یک سیستم سیاره ای وجود داشته باشد، این سیارات می توانند با نیروی گرانش روی هم اثر بگذارند.
تلسکوپ TESSبه قدری سیستم L 98-59 را رصد خواهد کرد تا بتواند سیارات با مدار گردش ۱۰۰ روز در آن بیابد. اخترشناسان ناسا امیدوارند به اندازه کافی خوش شانس باشند که بتوانند بر هم کنش های گرانشی سیاراتی که هنوز ناشناخته هستند را روی سیاراتی که کشف شده اند مشاهده کنند.
چشم تیزبین تلسکوپ TESSبه مدت یک ماه به هر بخش از تقسیمات آسمان خیره می شود تا تغییر نور ستاره ها را حین گذر کردن سیارات از مقابل آنها مشاهده کند. با این برنامه ریزی در هر نیمکره از آسمان از ۱۳ بخش نقشه برداری خواهد کرد.
ستاره های کوتوله که L 98-59هم یکی از آنها است، سه چهارم جمعیت ستاره ای کهکشان راه شیری را تشکیل می دهند اما جرم آنها نصف جرم خورشید است و نیز بسیار سردتر از خورشید هستند. دمای سطح آنها کمتر از ۷۰ درصد دمای سطحی خورشید است.
سیاره L 98-59 bداخلی ترین سیاره یا به عبارتی نزدیک ترین سیاره در گردش به دور ستاره میزبان است و هر ۲۵ر۲ روز یک بار به دور آن می چرخد. این سیاره به قدری به ستاره اش نزدیک است که ۲۲ برابر تابش هایی که زمین از خورشید می گیرد را از ستاره دریافت می کند. سیاره میانی L 98-59 cاست که هر ۷ر۳ روز یک دور کامل به دور ستاره میزبان می زند و ۱۱ برابر بیشتر از زمین در معرض تابش های
ستاره ای است.
سیاره L 98-59 dهم دورترین فاصله را با ستاره L 98-59دارد و هر ۵ر۷ روز یک بار به دور این ستاره می گردد. همچنین حدود چهار برابر بیشتر از اشعه هایی که از خورشید به زمین می رسد از ستاره خود تشعشعات دریافت می کند.
هیچ کدام از این سه سیاره در منطقه قابل سکونت ستاره خود، یعنی نقاطی که ممکن است دارای آب مایع باشند قرار نگرفته اند اما همه آنها در منطقه ای که دانشمندان آن را منطقه زهره می نامند جای دارند. این منطقه بردی از فاصله را شامل می شود که در آن سیاره ای با اتمسفر مشابه روزهای آغازین زمین ممکن است نوعی اثر گلخانه ای را تجربه کند و تبدیل به سیاره ای با اتمسفری شبیه به زهره شود. سومین سیاره با توجه به اندازه اش می تواند یا سیاره ای سنگی با اتمسفری شبیه به زهره باشد یا اتمسفری مشابه اتمسفر نپتون و هسته ای کوچک و سنگی داشته باشد.
یکی از اهداف تلسکوپ فضایی TESS ، ایجاد کاتالوگی از سیاره های کوچک و سنگی با مدارهای کوتاه به دور ستاره های بسیار درخشان نزدیک آنها است تا مطالعات اتمسفری لازم برای تلسکوپ فضایی بعدی ناسا که جیمز وِب (James Webb)نام دارد انجام شوند.
اگر از روی ستاره L 98-59به خورشید می نگریستیم، وضعیت های گذری که زمین و زهره ایجاد می کردند ما را به این فکر وا می داشتند که این دو سیاره تفاوتی با هم ندارند، اما می دانیم که این طور نیست و آنها شبیه به یکدیگر نیستند.
هنوز پرسش های زیادی درباره این که چرا زمین به سیاره ای قابل سکونت تبدیل شد، اما این اتفاق برای زهره که نزدیک ترین همسایه آن است نیافتاد مطرح هستند. اگر ستاره شناس ها سیارات مشابهی در اطراف ستاره های دیگر مشابه ستاره L 98-59پیدا کرده و روی آنها مطالعه کنند، می توانند پاسخ برخی از معماهای دنیای فراخورشیدی را بیابند.

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ